Znalos b1

Keï zaèneme pracova» s enova systémom, v¾dy o òom máme informácie a presne definovanú vetu. A keï¾e to zostáva so v¹etkými ostatnými skúsenos»ami, prechádzame niekoµkými fázami poznávania. Vychádzajúc z nevedomej neschopnosti, keï sa slepo sna¾íme dosiahnu» cieµ, putujeme v zákutiach ¹truktúry, o ktorej nemáme predstavu. Vstupujeme do nových sietí a zatåkame do malých a slepých ulièiek.

Zber poznatkovKeï sme úplne slepí a pou¾ívame na rozpoznanie hrozieb, trpíme na chvíµu vedomou neschopnos»ou. Hµadáme sprievodcu alebo iné usmernenie. Zbierame my¹lienky a krok za krokom sa sna¾íme uvies» ich do èinnosti. Veµmi drahé ¹tádium. Zaoberáme sa spoloènými cestami spolu so ¹pecifickými vzormi. Kapela bezkonkurenèných úspechov. Neustále kupujeme inú teóriu a èas od èasu sa ju sna¾íme pou¾íva». Prejdeme nehody a musíme sa opä» vráti» k tutoriálu. Niekedy sa v presvedèení o presvedèení dozviete celkom presne. Opakujeme aj samotné chyby, získavame skúsenosti a skok na ïal¹iu úroveò. Opakovaným opakovaním vstupujeme do nudy a dosahujeme nevedomé zruènosti. V¹etko v tom èase ide ako maslo. Na¹e povedomie rastie. Nebojíme sa vá¾nych výziev. Niekedy mô¾eme tie¾ slú¾i» malým de»om s ekonomickým poradenstvom. Takáto viera je v nás. A tam sú také oblasti, biele ¹kvrny, kde na¹a noha tie¾ ne¹liapala. Oblasti majstrovstiev vyhradené pre vedomé zruènosti. Veda vo vysokej forme. Zruènosti a absolútna istota. To sú v¹etky kognitívne procesy, ktoré nesúvisia s úzkymi predispozíciami. Procesy, ktoré nie sú viazané na ¾iadne pole.

Zoznámenie sa so systémovými ¹truktúramiTo je aj prípad plánu. Ako spozna» ka¾dú ¹truktúru. Tie¾ musíte nav¹tívi» zaujímavé a nudné miesta. A ako získa» "odtlaèky" zo v¹etkých nástrojov. Nevýhodou je, ¾e mô¾eme oèakáva», ¾e bude poháòaný technickým tímom. U¾itoènos» systému je uznaná novými implementáciami. Optickí svedkovia svedèia o inovácii. Niektorí µudia pou¾ívajú odkvapy ako „revolúcia“. Bez ohµadu na to, èo vytvoria na princípe, zistíme to tým, ¾e vezmeme systém do bytia, tie¾ ho pou¾ijeme, kým nevyhráme ¹ampionát.