Ziskovos rastlinnej vyroby

V Spojenom kráµovstve sa naraz objavil ¹kandál spojený s pridávaním konského mäsa na hovädzie mäso, èo spôsobilo stiahnutie suspektných mäsových výrobkov z radu maloobchodných re»azcov v západnej Európe. Bohu¾iaµ, s mnohými podobnými ¹kandálmi, nemáme èo robi» na celom európskom kontinente. Nakoniec sa vo ©vajèiarsku objavilo, ¾e namiesto hovädzej svieèkovice sa namiesto hovädzieho svieèok predávalo ¹peciálne upravené a farebné bravèové mäso. Nemci v¹ak s hrôzou zistili, ¾e drahé vajcia teoreticky pochádzajúce z ekologického poµnohospodárstva v praxi ukázali, ¾e vajcia zru¹ené kurèatami na farmách Dolného Saska a Mecklenburgu.

Hlásené zneu¾ívanie v súvislosti s iniciatívou, výrobcovia potravín a veµkoobchodníci mäso èelia potvrdenie, ktoré je u¾ trend, podµa ktorého úspory sú záludný spôsob, ako obsadi» trh, a jedna kvalita mäsa zostane len okrajovou zále¾itos»ou. Je to otvorené tajomstvo, ¾e èasto pou¾ívané techniky v klobásy veµkoobchodníci je vypchatých mäsových výrobkov so saliny, ktoré zlep¹ujú ich objem. Injektory s tisíckami ihiel dodávajú do tela vodu konzervaèné látky, plnidlá a polyfosforeèné látky. Tým sa zvy¹uje ziskovos» výroby mäsových výrobkov, preto¾e je èasto soµanka polovice hmotnos» mäsa, èo znamená, ¾e kilogram mäsa, mô¾ete získa» pol kila spracovaného mäsového výrobku. Pozornos» by sa mala venova» listom vytvrdeného mäsa, ktoré kupujeme, a vyhnú» sa tým, ktoré boli nahustené chemikáliami.

To v¹etko sa deje v majestátu zákona, tentoraz namiesto by» dodr¾ané s receptami a hodnotami, ktorými sa riadi produkciu vynikajúcich mäsa, prakticky v¹etky súèasné miêsopodobny výrobok iste legálne uvedený na trh prostredníctvom veµkoobchodníkov mäsa. MOM (tj., Mechanicky separované mäso je termín mäso odpad vzniknutý po oddelení kostry tela správne. ©µachy, chrupavky, kosti, tuk, membrány, krídla, ¹tiepané kosti, perie a vlasové zvy¹ky sú pripojené pod tlakom cez separátor, a výsledná drvina je základný vstup pre najlep¹í mäsových výrobkov. MSM neobsahuje prakticky ¾iadnu nutriènú hodnotu, ale je obohatený o antioxidanty, oleje, emulgátory, dochucovadlá a polyfosforeènany. Preto stojí za to strávi» nieèo viac na osvedèených produktoch vhodného stavu namiesto otravy tela ...