Zdrave stravovanie 2 raoajky

V¹etci chceme ¾i» zdravý ¾ivot. Sme fyzicky nútení, myslíme si na seba, dobre jeme. A zdravé stravovanie závisí nielen od toho, èo jeme, len keï skladujeme jedlo. Zdravá a rozmanitá kuchyòa si vy¾aduje veµkú zálohu produktov. A tieto musia by» preva¾ne èerstvé.

Nie v¹etko sa pridáva na zmrazenie, len v krátkej dobe v chladnièke a mnohé výrobky sú jednoducho ulo¾ené "suché". Je to skvelé rie¹enie, vïaka èomu si tovar uchová v¹etky ¾iviny dlh¹iu dobu a ich vôòa, chu», farba a konzistencia sú hermeticky zabalené jedlá, a tak jednoducho balenie vo vákuu.

Aká je súèasná cesta balenia? Jedná sa len o skladovanie potravinárskych výrobkov tak, aby sa nedostali do kontaktu so vzduchom a vlhkos»ou, ktoré sú v òom obsiahnuté. Vlhkos» je veµmi zlo¾kou, ktorá spôsobuje rýchle mno¾enie baktérií. A tak zodpovedajú za zhor¹enie potravín. Vajcia, hydina, ryby alebo mäso - a tieto produkty mô¾u by» bielkoviny - sú najrýchlej¹ie. Tak¾e stojí za to ich chráni» starostlivo. Treba spomenú» a spomenú», ¾e surové teleso by nemalo by» skladované rovno s inými materiálmi. Práve tu je hermetický obal potravín výrazne úèinný. Jedlo je dlh¹ie, originálne, vonné a prirodzené dlh¹ie.

Ako zabali» vo vákuu za prirodzených podmienok? V dne¹nej dobe to nie je posledná pou¾itá metóda, ale na továrenské balenie potravinárskych výrobkov. Na trhu nájdete jednoduché jedlá na hermetické balenie bez problémov. Komplex dostane ¹peciálnu fóliu (mô¾ete si ju kúpi» samostatne, do ktorej je vlo¾ené jedlo, tesnenia pomocou zváracieho stroja a potom nasáva vzduch. Väè¹ina nástrojov je v niektorých strojoch na zváranie vzduchom a na prísavách. Hermeticky zabalené výrobky udr¾iavajú svoju svie¾os» a¾ pä»krát dlh¹ie, ako je rozbalené alebo uskladnené iba v chladnièke.