Zdrava vy iva s dorueenim

Rasteme v roèných obdobiach, keï je deò drasticky skrátený, èas nebezpeène uniká, nie sme momentom dôle¾itých vecí. Nie je nezvyèajné pre vás prejs» na poslednú známu domácu stravu.

Príprava zdravých jedál v budovePri hµadaní zabudneme jes» nieèo dobré, èasto sa koná na veµkom jedle na pozemku, èo z hµadiska vý¾ivy ponecháva veµa na po¾iadavku. Na¹»astie existujú ¹ikovné rie¹enia, ktoré dokonale zlep¹ia proces prípravy potravín v bloku. Nápoje z takýchto zariadení sú elektrické rezaèky zeleniny. Ako naznaèuje názov, vykonáva sa pre malé rezanie zeleniny, bez nutnosti spolieha» sa na tradièné strúhadlo. V¹etci vieme, ako únavné mrkva mô¾u by» únavné. Nebudeme to môc» robi» bez hµadania v èo najkrat¹om mo¾nom prostredí. Elektrická rezaèka na zeleninu je fotoaparát, ktorý za zlomok sekúnd pretvorí na¹u zeleninu na tyèinky, plátky a dokonca ju brúsime do bunièiny. Toto v¹etko bude nielen rýchlo, ale aj nás bude zbiera» zvy¹ky v kuchyni. Na¹ím predpokladom bude iba vyplachovanie niekoµkých prvkov pod touto vodou.

Èo by mal by» elektrický drviè na zeleninu?Mal by by» praktický vo veµkosti. Prístroj by mal ma» správnu silu a tie¾ by mal obsahova» niekoµko druhov strúhadiel, ktoré budeme èoskoro môc» vymeni» v závislosti od potreby. No¾e v odnímateµných strúhadlách by mali by» vyrobené zo spoµahlivej nehrdzavejúcej ocele, zabezpeèia hygienicitu a ¾ivotnos» predmetu. Mô¾eme tie¾ venova» pozornos» tomu, èi stroj pracuje v tichosti, a navy¹e èi sa rýchlo umyje. Momenty, keï nie ka¾dý krájaè bude zaslaný na umývanie v umývaèke riadu, stojí za to po¾iada» o pomoc v návode. Elektrická zelenina rezaèka v okamihu oka nám pomô¾e vykúzli» vynikajúce ¹aláty, ¹aláty, a dokonca utrite zemiaky na palacinky. Zdravé, vý¾ivné jedlá teraz nebudú dostupné.