Zberaee prachu nederman

Odsávanie, vïaka ¹irokému spektru situácií filtraèných sáèkov s bohatými materiálmi a neobvyklého tvaru a rôzneho èistiaceho systému, poènúc mechanickým potom, èo systém blow-through a výberom neèistoty stlaèeným vzduchom, nachádzajú uplatnenie takmer v ka¾dom odvetví, kde je problém neèistého vzduchu vznikajú v priemyselnom procese.

Veµmi èasté - filtre modulov, ktoré sa pou¾ívajú predov¹etkým v oblasti dreva a nábytku, rovnako tak presne robi» svoju funkciu, a keï vytiahol ïal¹ie typy prachu, napríklad papier, plast, atï. Vo vlastnej ponuke máme aj veµkú modulárnej jednotky, ktoré zvládnu veµké výrobné haly. pri pou¾ití jemnej stacionárne vysávaèe prachu individuálne pre strojová dáta.

Zberaèe prachových kaziet, napriek ich malým rozmerom, vykazujú veµkú filtraènú plochu. O¹etrujú sa na starý a malý prach. Odluèovaèe prachových prachov sa pou¾ívajú pri priemyselnej filtrácii s nízkymi koncentráciami prachu. Poradenstvo o vlastnej ¹truktúre je obrovský filtraèný povrch.

Oveµa rýchlej¹í rozsah navrhovaných zberaèov prachu nám umo¾òuje vybra» stroj pre potreby zákazníka. Viac informácií o va¹ej ponuke mô¾ete získa» na miestnej webovej stránke alebo priamo na nás.

Ponúkame pokrmy odprá¹enie sú viditeµné v skupine proti výbuchu, ktorý naznaèuje, ¾e lapaè prachu sa vykonáva v súlade s ustanoveniami smernice ATEX EÚ, z anglického "atex lapaèe prachu" na.

pou¾itie:- prach, piliny, ¹tiepky z dreva- brúsny prach s pilinami rôznych materiálov- olejová hmlovina atï.

Poznávame moderné kolektora prachovým filtrom s modulárnej kon¹trukcii, ktorá vïaka na¹ej stabilná kon¹trukcia, univerzálnos», mo¾nosti pou¾itia rôznych foriem, spôsob vyprázdòovanie a èistenie filtraèného puzdra, nájde ostatne vo svojom prevedení hlavy a udr¾í jej èistotu a jemnú zime recirkulujúci organizmus spätne získa teplý vzduch spä» do haly.