Zakaznicky servis spoloenosti

Ak vlastníte akékoµvek zariadenie alebo domáce stravovanie, preèo ste veµmi dobre vedia, ¾e rýchlos» prevádzky je u¾ívateµ jedny z najdôle¾itej¹ích úloh, ktoré èelia. Av¹ak, budete pravdepodobne nikdy nenapadlo, ¾e nápad na tento dôle¾itý aspekt je nielen rýchlos» prípravy objednávok, ale obyèajné zoznámenie sa ako poradie a odsúdi» ho v mene fi¹kálnej.

Atlant gel

Tak¾e ak vá¹ dom je vybavený ¹tandardným alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaranými pokladnièkami, potom posledný aspekt výrazne predl¾uje dobu zákazníckeho servisu, ktorý priamo odkladá jeho spokojnos», a tie¾ jeho odraz od slu¾ieb, ktoré ponúkate!Stále existuje dobré vybavenie pre svadbu na trhu a stravovací priemysel mô¾e stá» e¹te viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré priamo zasahujú do hodnoty poskytovaných slu¾ieb! A pracujeme s prácou, ktorá sa plánuje zlep¹i» kvalitu stravovacích slu¾ieb. Sme tým, ako ponúknu» medzi najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - program Gastro Pos Demo.Jeho slu¾ba je nielen intuitívna, je to skôr ilúzia práca na tradiènej fi¹kálnej pokladnici, tak¾e zamestnanci nebudú pou¾íva» vy¹¹ie choroby s prispôsobením sa iným rie¹eniam! Okrem toho je celý program realizovaný v dotykovom systéme, ktorý poskytuje jednoduchý a èo je najdôle¾itej¹í, oveµa väè¹í výber objednávok. Identifikácia èa¹níka sa vyznaèuje aj výrazným technologickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e sa vyskytuje zadaním kódu priaznivého pre konkrétneho zamestnanca alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je urèite "musí ma»", ak chce slú¾i» pou¾ívateµovi na najvy¹¹ej úrovni svetovej úrovne! Gastro Pos sa pou¾íva a re¹pektuje v mnohých veµkých gastronomických zariadeniach a výborných baroch! Nenechajte sa prekvapi», preto len chvíµku dlh¹ie a urobte to, aby sa va¹a re¹taurácia stúpala na vy¹¹iu úroveò!