Vzduchu do poeitaea

Deò za deò, aj v byte ako doma, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími látkami, ktoré vytvárajú vplyv na na¹e jedlo a formu. Okrem základnej redundancie, ako sú: miesto, teplota, vlhkos» a celok, ideme s bohatými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale pra¹ný, samozrejme, v novom stupni. Pred pra¹aním v prachu máme mo¾nos» maskova» sa filtrami, aj keï obsahujú iné nebezpeèenstvá, ktoré èasto nie sú µahko zistené. Obzvlá¹» jedovaté látky na ne spåòajú. Vystavi» je obvykle platná len so zariadeniami typu snímaèa jedovatých plynov, ktorý zachytáva obsah z zlé prvky a informova» o ich prítomnosti, aby nás varuje pred nebezpeèenstvom. Bohu¾iaµ, potom existuje nebezpeèenstvo, extrémne nebezpeèné vzhµadom k tomu, ¾e niektoré plyny ako dôkaz oxidu uhoµnatého sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» v tejto oblasti, èo vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozi» nás a ïal¹ie látky odnajdywalne snímaèom, sulfid darovanie dôkaz, ¾e dlhoroènou koncentrácia je minimálna a spôsobuje rýchlu paralýzu. Ïal¹ia toxický plyn je oxid uhlièitý, rovnako ako starý a nebezpeèný amoniak - plynu, ktorý sa prirodzene vyskytuje vo vzduchu, ale v ¹ir¹om koncentráciu ¹kodlivé µuïom. Detektory toxických látok mô¾e tie¾ detekova» ozón a oxid sirièitý, èo je nápoj je väè¹í ako vzduch a má predispozície k uzavretiu naplni» priestor blízko k zemi - preto¾e rovnako ako v prípade, sme vystavení zachyti» tieto prvky, èidlá by sa mal klás» na obvyklom mieste, aby mohli cíti» a informujte nás o tom. V ïal¹ích jedovatých plynov, ktoré èelia mô¾eme vykona» senzor pracuje korozívne chlóru a kyanovodík, vysoko toxické a µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivé chlorovodík. Ako to mô¾e by», stojí za in¹taláciu senzora toxického plynu.