Vzdelavacieho procesu

Technická dokumentácia je potom jazykom dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpoètov, ktoré obsahujú informácie potrebné na výrobu konkrétneho výrobku. Technická dokumentácia mô¾e by» v¹eobecne zverejnená pre nasledujúce tematické sekcie:

investiènú dokumentáciu alebo údaje potrebné na vykonanie danej investície,technologickú dokumentáciu alebo údaje potrebné na splnenie montá¾e a spracovania, t.j. v¹eobecný technologický proces,projektová dokumentácia, tj návrhy budov alebo ich charakteristiky,vedeckej a technickej dokumentácie, je to výskumná príprava.

Táto metóda je zdokumentovaná v dvoch formách:

matiek alebo výkresov na technických výtlaèkoch,archívne kópie, je to súbor úplne èitateµných výtlaèkov.

Preklad technickej dokumentácie sa vykonáva pomocou prekladateµa, ktorí sa nachádzajú mimo veµkých jazykových zruèností sú tie¾ odborníkmi v konkrétnej veci, technický, ktorá poskytuje nielen dobrý preklad z dobrej na posledný, ale tie¾ zabezpeèi» vhodnú terminológiu, ktorá chráni príjemca slu¾ieb za prípadné chyby v zmysle, ¾e tak¾e pravdepodobne vedie k veµkým pravdivým a technickým dôsledkom tohto èlánku.

Ak objednávame preklad technickej dokumentácie, v prvom rade musíme vráti» stanovisko k odbornej spôsobilosti prekladateµa. Pravdepodobne nie fungovanie ¾eny, ktorá pozná len cudzí jazyk. Technická prekladateµka musí by» ¾ena, ktorá má vedomosti a vedomosti o danej technickej veci a nie je zïaleka zalo¾ená pomocou ¹pecializovaných prekladateµských spoloèností. Okrem toho je potrebné poznamena», ¾e technická dokumentácia nielen text, ale aj grafy, plány a plány, tak¾e dobrý prekladaè technickej dokumentácie by mal ponúknu» a prispôsobi» dátové grafy do nedávneho jazyka, aby sa zabezpeèila maximálna èitateµnos» (existuje slu¾ba tzv. vytváranie textu.

Struène povedané, musíme si uvedomi», ¾e nie ka¾dý, kto dobre hovorí a vie, ako prelo¾i», bude na konci dobrého písa» technické preklady. Takto hµadáme prekladateµskú spoloènos», ktorá sa ¹pecializuje len na technické preklady, a to vïaka tomu, preèo budeme ma» prospech zo záruky, ¾e dôle¾itý dokument pre nás bude prelo¾ený do zodpovedného a dobrého poriadku.