Vyroba eokolady v belgicku

Èokoláda je jedným z najzrejmej¹ích pochú»ok. V kuchyni nájde mno¾stvo pou¾itia, odhaduje sa v verzii s výkonom. Takmer v ka¾dom obchode mô¾ete dosiahnu» èokoládové výrobky v rôznych formách. Mlieèna èokoláda je tie¾ populárna, keï je horká.Výroba èokolády je dos» komplikovaný proces. Prvou úrovòou produkcie je èistenie kakaových bôbov z ko¾e. Potom sa zrno podrobí tepelnému spracovaniu, poèas ktorého sa baktérie uchopia. Ïal¹ím krokom je podrobi» pra¾ených zàn tzv tryskanie, alebo jednoducho hovorí lámanie. Jedlo sa rozomelie, zatiaµ èo sa nakoniec vytvorí kakaová bunièina. Zlo¾ky sa potom vypú¹»ajú, v závislosti od toho, ktorý materiál sa vyberie. Bunièina je dobre drvená v automatickom kurze. Po prechode týchto procesov zaobchádza s voµnou osobou, ktorá sa oznaèuje ako vákuum. Zhoduje sa s procesmi spájania. Odporúèa sa udr¾a» správne stroje na výrobu èokolády. Pre mletie kakaovej hmoty sa odporúèajú dva a pä»valcové mlyny. Prvá fáza realizácie èokolády sa nazýva stroje nazývané ku¾ele. Konèiace procesy tie¾ skonèia suchou, keï sú mokré. Proces su¹enia je koneèným ¹tádiom výroby èokolády. Posledná fáza implementácie prebieha v zariadení nazývanom orezávaè ceruziek. Lieèba pozornosti pre jeho nádeje na rozdeli» kakaového masla kry¹tály najmen¹ie rozmery. Vïaka èokoláda získava svoju správnu chu» a individuálne lesk.