Vybavenie obchodov v c tetine

Ak chcete spusti» obchod s mäsom a mäsom a mrazeným mäsom, mal by by» najprv vybavený. Aké vybavenie, nábytok a vybavenie sú povinné pri zlo¾ení mäsových výrobkov?

Po prvé, mali by ste si kúpi» chladnièky, mraznièky a chladnièky, v ktorých sa skladujú mäsové výrobky a uvoµòujú sa na predaj. Existuje mnoho spôsobov chladenia, ktoré budú fungova» v záujme: pultov, regálov, skriniek a chladiacich vitríny. Je to tie¾ s mraziacimi nástrojmi, do ktorých je umiestnené mäso, medzi ktorými sú miestnosti, mraznièky, ostrovèeky alebo mraznièky. Dobrý nápad, najmä v krat¹ích predajniach, je nákup chladnièiek a mraznièiek, ktorý slú¾i ako sklad pre mimoriadne veµkú dávku tovaru.

Dodatoèný výrobok by sa mal uchováva» nie v sklade, ale aj v praktickej skladovacej komore v predajni. Je umiestnená pod výstavou, vïaka èomu je mo¾né doplni» výrobok na displeji. Je tie¾ u¾itoèná expedièná tabuµka, na ktorej je tovar nakrájaný a nalo¾ený. Vo vy¹¹ích obchodoch s mäsom a mrazeným mäsom je navy¹e u¾itoèné vytvori» chladiacu miestnos» s kon¹tantnou, vhodne nízkou teplotou na uskladnenie tovaru.

Zostávajúce vybavenie, ktoré je potrebné v mäsiarni, je cenné, ostré no¾e, mäsiarske a zberaèe a krájaè. Váha by mala by» pomerne vysoká plus dostupný displej, tak¾e predávajúci aj zákazník mô¾u vidie» výsledok vá¾enia. Na rozrábanie mäsa s kos»ou je v¹ak urèený mäsiarsky blok s chopperom. Je to tie¾ s no¾mi na krájanie mäsa, nestojí za to µutova». Pri dobrých zmenách by malo by» krájadlo nastavené na hrúbku rezu. V ideálnom prípade, ak sú rezacie no¾e vyrobené z pochrómovanej uhlíkovej ocele, alebo sme boli nerezové. Takéto krájaèe na krájaèe budú trva» dlhé roky.

Okrem toho je potrebné vybavi» si mäsový vlk, ktorý sa pou¾íva na mletie mäsa na ¾iados» zákazníka. V súèasnosti v¹ak nie je be¾nou súèas»ou obchodného zariadenia. Okrem uvedeného je potrebné dodatoène pokladòa, èistiace prostriedky, èistiace prostriedky a insekticídy, kontajnery na skladovanie a ïal¹í nábytok. Je potrebné in¹talova» samotný klimatizaèný systém, ktorý je ¾iaduci pri udr¾iavaní správnej teploty v predajnej triede - najmä v lete. Existuje významné nadmerné osvetlenie, ktoré mô¾e výrazne zlep¹i» výsledky predaja. ©peciálne osvetlenie zdôrazòuje prirodzenú farbu telies a studených strihov, ktoré sa stretávajú na výstave.