Vtipy o predajcoch

Vz»ah medzi dvomi µuïmi je úlohou kompromisu, ktorý vedie obe strany k výmene. Je potrebné hovori» medzi sebou a ís» do slobodného ticha, ktoré neslú¾i na zdieµanie nièoho dobrého a dokonca vyvoláva vzájomné podozrenia. Problém je ten problém, ale je to ná¹ ka¾dodenný ¾ivot. Dokonca zdieµame malé detaily a potrebujeme nejaký liek. Terapia pre páry je zaujímavým rie¹ením, ktoré umo¾òuje urèi» príèinu kontaktu.Na ka¾dom stretnutí s terapeutom sa rie¹ia situácie vybrané z poµskej biografie, ktoré vyvolávajú zlé spomienky, µútos» voèi partnerovi, hnev, sklamanie. Håbková analýza emócií partnerov a vzájomného správania im pomô¾e v¹imnú» si príèinu ich reakcií, ktoré v¾dy vedú k emocionálnemu oddeleniu dvoch µudí.

Keï vstupujeme do klubu s novou osobou, musíme èaka», ¾e má aj svoje vlastné spôsoby a správanie. Niekedy je mo¾né, ¾e keï budeme spolu ¾i», vidíme kolíziu dvoch veµmi odli¹ných svetov, kde to isté, ako sme sa postavili, a to, èo sme zdvihli z budovy nie dozadu, zodpovedá druhej polovici. Preto je potrebné urèi», ako si predstavujeme na¹e ¾ivoty, vrátane rozdelenia zodpovednosti. V skutoènosti sa stále hovorí o tom, èo v byte neakceptujeme napriek úprimným zámerom. Terapeuti nám urèite poskytnú pochopenie, ¾e pou¾ívanie jedného slova v èastých rozhovoroch nie je u¾itoèné.

Vety, ktoré majú v úmysle vyprovokova» partnera, urá¾a» jeho rodinu, porovnania a rozhodnutia, ktoré sa na neho pozerajú negatívne a neberú ho. Láska nejde zo dòa na deò, ale èasto si neuvedomujeme, ¾e problém je len a len v zlej komunikácii, ktorá je málo, to znamená, ¾e to nestaèí. Vz»ah je tvrdá práca, najmä keï samotní partneri nevidia problém, ktorý je zo série podmienkou frustrácie a neschopnosti stretnú» sa s milovanou osobou. Spoloèná terapia je pekný nápad, ak sme závislí na tom, ¾e nám poskytneme príle¾itos» na ïal¹ie prekvitanie lásky.