Vlo te uetovny program

Moderné úètovné a fakturaèné programy, ktoré sedia na pozadí systému Windows, sú mimoriadne úèinné pri intuitívnej prevádzke. Existuje v¹ak skupina klientov, ktorí namiesto pou¾itia my¹i rad¹ej pou¾ívajú tabuµku namiesto my¹i. Existujú aj spoloènosti alebo podnikatelia, ktorí nechcú investova» do moderných poèítaèov. Pre nich bol vytvorený len program Comarch Klasyka, ktorý predáva v¹etky moderné rie¹enia a ¹ancu v tradiènej grafickej podobe.

Comarch Classic existuje úplne vo svojom funkènom HR a mzdovom programe. Ponúka mo¾nos» usadzovania znaèiek na zjednodu¹ené a v¹etky vedenie úètovníctva. Umo¾òuje riadenie celého skladu vrátane registrácie obchodných operácií av cudzích menách. V rámci ¾iadosti je k dispozícii µubovoµný poèet èasopisov, podpora preddavkových faktúr, interný predaj a nákup.

Modul Faktúra umo¾òuje zadávanie dlhých 160 znakových názvov komodít. Má databázu bánk, ktoré mo¾no pou¾i» na prevod. Pracuje s fi¹kálnymi tlaèiaròami.

Ïal¹ím prvkom my¹lienky je prvok Mzdy. Slú¾i ako ¹anca uchováva» záznamy o spisoch zamestnancov, pripravova» zoznam trhu a poèíta» výnosy. V òom mô¾ete vidie» absenciu a dovolenku zamestnancov. Tento prvok vám umo¾òuje vykonáva» daòové priznania PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 a ZUS, ako aj generova» prevody daòovému úradu.

Pre u¾ívateµov èloveka výrobca pripravil ¹peciálnu ponuku prejs» na poslednú verziu, pomocou Windows. Uistite sa, ¾e je veµmi populárny tvrdenie, vzhµadom na skutoènos», ¾e aktualizácia mô¾e by» vytvorená s 40% zµavou, a najnov¹iu verziu aplikácie bol vyvinutý na základe najnov¹ích technológií do úvahy a plánované zmeny v pravidlách, ¾e ten druhý dôvod, preèo mô¾e jednoducho nedostanú klasickej skupiny.