Vlasovy styling

Rýchle potlaèenie výbuchu, èoraz viac v jeho základnom ¹tádiu ¹írenia, je istým prvkom ochrany priemyselných zariadení, v ktorých sa výbuch uskutoèòuje v uzavretom priestore alebo nie je úplne uzavretý. Rýchla detekcia nárastu tlaku v zariadeniach je nápoj z prvých prvkov, ktorý zabraòuje výbuchu.

Hlavnou úlohou systému R¥Z je zabráni» vzniku vysokého tlaku poèas výbuchu, èím sa minimalizuje znièenie v zariadení, èas zastavenia je obmedzený a predov¹etkým je zlep¹ená bezpeènos» µudí. Systém HRD sa pou¾íva na zabezpeèenie nádr¾í a sila obsahujúcich prá¹kové látky, mlyny, mie¹adlá, filtraèné systémy, su¹ièky a mnoho podobných priemyselných zariadení.Ka¾dý systém, aby fungoval rozumne a u¾, by sa mal prejavi» z obmedzených prvkov, ako sú tlakové a optické snímaèe in¹talované v organizáciách a vo výrobných halách, systém riadenia a hrd fµa¹a obsahujúca kalená látka.Metóda operácie pozostáva z výpoètu a pou¾itia indikácií a silnej a zdravej reakcie. Detekcia výbuchu je ukonèená vïaka pou¾itiu snímaèov tlaku, detektorov iskier a plameòov. Ak sa objaví plameò alebo iskry alebo keï nárast tlaku prekroèí maximálny prípustný bezpeènostný rozsah, vedomosti sa ihneï doruèia riadiacemu centru, ktoré je zodpovedné za spracovanie údajov av prípade potreby otvorí ventil zásobníka obsahujúci chemickú látku. Po prevzatí systému riadenia sa chemické hasiace prostriedky striekali pomocou ¹peciálnych trysiek, èo má za následok veµmi ¾ivotaschopné a úèinné potlaèenie výbuchu. Najdôle¾itej¹ím rysom, ktorý charakterizuje systém HRD, je reakèný èas, ktorý v milisekundách od okamihu, keï sa deteguje zvý¹enie tlaku na atomizáciu látky.