Vianoeny strom 45 cm

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, nemá rovnaký problém. V¹etko alebo pred Vianocami alebo na ©tedrý deò vyzdobíme vianoèný stromèek s farebnými dekoráciami, svetlami a re»azami, na òom zriedka zavesíme aj koláèe, ktoré neskôr najmlad¹ie jes». Ale premý¹µali ste niekedy o tom, èo je vianoèný strom zále¾itos»ou a preèo je v skutoènosti dôle¾itá vianoèná tradícia?

Existuje veµa teórií, ktoré hovoria o tom, odkiaµ pochádza tradícia vianoèného stromu. Mám na mysli okrem iného, ¾e zdobenie stromu je udalos»ou po oslave dòa màtvych v Ríme, okrem toho, ¾e ide o symboliku stromu Edenov v Edene. A e¹te niekoµko krát bli¾¹ie k nám Martin Luther bol veµkým podporovateµom zdobenia ku¾eµov poèas vianoènej sezóny, len sa presunul k vedu, ¾e zdobenie stromu s jasnými dekoráciami a jablkami by symbolizovalo stretnutie hos»a s Bohom. Táto metóda sa µahko roz¹íri do µubovoµného sveta. Preto mo¾no poveda», ¾e vïaka nemeckej iniciatíve nie sú len v Poµsku, ale aj v iných európskych krajinách av Amerike vianoèné stromèeky obleèené na Vianoce.

V súèasnej dobe u¾ je to preè od bývalého przystrajania vianoèný stromèek v kusoch dokumente a jablkovým dresingom vo farebnej vianoèný strom èaèky, re»aze a svetla. Okrem toho iba na povrchu posledných 30 rokov mô¾e by» významnou novinkou v popularite vianoèných stromèekov. Tak¾e to predtým veµmi èasto jednotná akcia bola obloha strom v prútených ozdoby, re»aze boli väè¹inou ruène spojené so sebou obruèami s farebným papierom a osvetlenie boli svieèky pripojené pomocou ¹peciálnych príchytiek (ak platí µahko uhádnu», nie ¾e by bol èas fire. Potom prútené ozdoby boli z veµkej èasti nahradené v prvých gulièiek napodobni» vzhµad zvierat alebo hraèky, a ako prísada mal tak zvané anjela vlasy, alebo zlato alebo striebro závesné struny a tenkých prameòov vlny, ktoré na sebe by» v kombinácii so snehom. Teraz, keï viete, rôzne veµkosti a farby vianoèných ozdôb je µahké urèi», ale v centrálnej èasti dominujú odtiene zlatej, èervenej a mladé, ktoré sú postavené na roveò sviatky.

Po celé roky, v histórii vianoèného stromu, to isté, keï boli µudia, do¹lo k zmenám v odvetví trendov, ktoré sa s òou zaoberali. Koniec koncov, to sa nezmenilo, ¾e od prvého vianoèného stromu Luthera v histórii vianoèných stromèekov sa tento systém veµa v koreòoch vianoènej triedy moc a my máme príle¾itos», aby sa èoskoro nepre¹lo.