Stredne vlasy uees

Denta SealDenta Seal Mimoriadne účinná energia na bielenie a obnovu zubov

Môj bratranec miluje hra» s vlasmi, mô¾ete to e¹te zdvihnú», vyèisti» ho a vyliez». Súèasne sa absorbuje, ¾e ak chcete, aby celá vec vyzerala krásne, mô¾ete si da» jeden opletený krú¾ok tucetkrát, zaka¾dým, keï k nemu pripojíte vlasy alebo ho klepnete. Má najväè¹iu ¹ancu vzdeláva» sa a venova» sa im. Jej nová tvorba, princezná Joker, bola zábavná a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. V hlavnom poriadku má matka pletené veµa opletí s lukmi, ktoré sú v nich namontované. Po chvíli tento ú¾asný jedenás»roèný hovoril nie, nie a nie raz. Budem robi» peknej¹ie veci v bytoch .... áno to zaèalo. Okrem písania je pä»hodinové natáèanie. Vyzerala nádherne ako jedineèná princezná. Ale keï je s princeznami, rýchlo zmenila názor. Nie posledné, od zaèiatku show, uplynulo menej ako dve hodiny. Náhle ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to nebolo oveµa viac "nie, ja sa mi to nepáèi, v ktorej si nepamätám aristokratov, èo je vysoká jej slú¾ka". Vyna¹la nový úèes, zastrèila vlasy do formy voµnej koky. Na svadbe, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, sme teraz schopní jej prerezáva» vlasy, tak¾e posledná bola veµmi rýchla. Jej matka, od tej istej strany, od tej najbli¾¹ej a za dvadsa» okamihov bola vytvorená.