Spoloenos 2000 softver

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legitímnu verziu operaèného systému Windows a úèinný, výkonný poèítaè. Ani mo¾nosti, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, prevádzku v cloude a prevádzku v okne prehliadaèa, nebudú spåòa» 512 MB operaènej pamäte.

Vo forme, keï sa podnikateµ nechce sta» otrokom neustálej aktualizácie poèítaèového hardvéru, s príplatkom prichádza klasický program cdn. Rovnako dobre na námestí, pracuje pod systémom DOS, ale to neznamená, ¾e jeho ¹anca pre¾ila pred 30 rokmi. Aplikácia je zalo¾ená na troch základných moduloch: skladová fakturácia, ktorá zvládne aj veµký sklad, µudské zdroje, podporu politiky riadenia µudských zdrojov a evidenciu pracovného èasu a finanèného úètovníctva, obsluhovanie ka¾dej formy úètovníctva. Pracuje bez problémov s èítaèkami èiarových kódov, registraènými pokladnicami a fi¹kálnymi tlaèiaròami, tlaèovými dokladmi a fakturaènými zariadeniami SET. S ním mô¾ete prevádzkova» µubovoµný poèet skladov a poèíta» výrobu na základe definovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavova», zúètova» a rezervova» zálohové faktúry. S radom klasického programu cdn mô¾ete pre ka¾dého dodávateµa pou¾i» rôzne diskontné schémy a cenníky individuálne tak, aby pripravené dokumenty obsahovali dobré ceny.Softvér zaznamenáva objednávky od príjemcov a dokonca umo¾òuje automatickú rezerváciu tovaru, èo je veµmi u¾itoèné pre rýchlo sa pohybujúci sklad. V prípade pou¾itia vratných kontajnerov pre jeho slu¾bu mô¾ete zúètova» zálohové úèty. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né tlaèi» kultúry a èiarové kódy.Program má 45 000 klientov v celom Poµsku. Ak by sa vo v¹etkých ohµadoch ukázali jeho ponuky ako nedostatoèné, distribútor COMARCH predpokladá aktualizáciu na rôzne verzie softvéru s pou¾itím a¾ 40% zliav. Samotný proces je pre klienta takmer nepoznateµný a v¹etko konèí pomocou Comarch Assist.