Smernice eu o strojoch

https://halu-p.eu/sk/

Smernica EÚ Atex stanovuje základné po¾iadavky, ktoré musí ka¾dý výrobok vyplni», aké sú údaje pre pou¾itie v potenciálne výbu¹nej atmosfére. Súvisiace normy funkène s pravidlom definujú ¹pecifické po¾iadavky. V rámci vnútorných predpisov zavedených v èlenských ¹tátoch sú definované po¾iadavky, ktoré nie sú ¹pecifikované ani smernicou, ani internými normami. Vnútorné predpisy sa nemô¾u lí¹i» od ustanovení smernice, ani si nemô¾u myslie», ¾e by sprísnili po¾iadavky stanovené smernicou.

Smernica Atex bola predlo¾ená v rámci opatrení na minimalizáciu rizika súvisiaceho s pou¾ívaním akéhokoµvek výrobku v oblastiach, kde mô¾e vzniknú» výbu¹ná atmosféra.Výrobca nesie plnú zodpovednos» za urèenie, èi urèitý výrobok podlieha posúdeniu súladu s pravidlami atex a za prispôsobenie výrobku týmto hodnotám.Schválenie Atex je ¾iaduce pre výrobky, ktoré sa nachádzajú v oblasti nebezpeèenstva výbuchu. Nebezpeèná zóna je zaèiatkom priestoru, kde sa vytvárajú, pou¾ívajú alebo skladujú látky, ktoré v spojení so vzduchom mô¾u vytvára» výbu¹né zmesi. Najmä kvalita takýchto látok je definovaná ako: kvapaliny, plyny, prach a horµavé vlákna. Mô¾u ¾i» napríklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylén, uhoµný prach, drevný prach, zinkový prach.Pre vypuknutie my¹lienky v úspechu, keï veµká dávka energie prúdiacej z úèinného zdroja zapálenia vstupuje do výbu¹nej atmosféry. Po zaèatí po¾iaru sa vracia k výbuchu, ktorý vá¾ne ohrozuje ¾ivot a µudské zdravie.