Riadenie podniku

Majú »a¾¹ie a mlad¹ie podniky pravdepodobne oveµa inteligentnej¹ie a efektívnej¹ie vïaka podpore programov Comarch ERP Optima. Integrovaný program bol tie¾ navrhnutý na pou¾itie v niektorom odvetví. ©pecifikované aplikaèné moduly sú urèené na fakturáciu, úètovníctvo, správu, operácie súvisiace s ukladaním alebo archiváciou informácií. Ide o globálny nástroj, ktorý mo¾no pou¾i» vo v¹etkých spoloènostiach s rôznymi obchodnými profilmi.

Online optima program, vïaka minimálne roz¹írenému modulu podporujúcemu v¹etky formy úètovníctva, sa zvyèajne pova¾uje za dôle¾itý systém riadenia v úètovných spoloènostiach. Urèené moduly úètovného softvéru Optima sú veµmi be¾nou aplikáciou. Aplikácia Optima HR a Payroll umo¾òuje ka¾dej spoloènosti efektívne poskytova» HR a mzdové slu¾by. Vïaka pravidelným aktualizáciám program vykonáva ¾ivot v súlade s právnymi normami. Úètovný program poskytovaný v rámci spoloènosti Comarch Optima oslobodzuje podnikateµov od povinnosti neustále monitorova» novo zavedené právne predpisy.

Program Comarch je tie¾ vybavený rie¹ením iMed24, ktoré umo¾òuje prevádzku v¹etkých zdravotníckych zariadení. Vyu¾ívanie tohto nástroja zvy¹uje úroveò ponúkaných zdravotníckych slu¾ieb a z obchodného hµadiska mno¾stvo pripravenej práce lekárskych spoloèností a v¹etkých µudí, ktorí s nimi spolupracujú.

Chocolate slimChocolate slim Jedinečný chudinový koktail s chuťou najlepšej čokolády

Motivujeme ka¾dého, kto má záujem sta» sa jedným z spokojných pou¾ívateµov programu ERP Optima, aby ste sa oboznámili s ponukou Comarch Optima. Pred zaèatím rozhodnutia je tie¾ potrebné skontrolova» po¾iadavky na program Comarch Optima, ktoré urèujú jeho efektívnu prevádzku.

Vydávanie v¹etkých druhov fakturaèných materiálov je oveµa lep¹ie, aj dobre objednané vïaka softvéru na fakturáciu. Modul Comarch ERP Optima pre faktúry je veµmi intuitívny a hladko pou¾iteµný.