Rastlinny struhadlo po ang

V kuchyni èasto pou¾ívame rôzne zariadenia, ktoré nám dávajú µahko a ochotne nieèo reza», alebo ju rozdrvi» do homogénnej hmoty. Samozrejme, ¾e nemô¾eme robi» v¹etky funkcie tohto typu pou¾íva» iba nô¾ - potom by bol dlhý a nároèný, ak zaka¾dým, keï die»a chce, aby pyré s jablkami a ovocia mal nô¾ na zní¾enie ovocie na malé kúsky. Vyu¾íva posledný zmysel rôznych ruèných zariadení, ktoré nám dobre zachránili hodinu a rýchlos». Jedným z týchto nástrojov je rastlinný strúhadlo - zariadenie, ktoré je jednoduché v domácnosti, je v¹ak schopné doda» veµmi veµkú kos» s väè¹ím mno¾stvom výrobkov alebo zeleniny, ktoré sa majú mletie».

V pozíciách, kde chceme rozdrvi» tak veµké mno¾stvo ovocia, do modelu na miestach kolektívnej vý¾ivy alebo v stravovacích podnikoch, nie je mo¾né jednotlivé zrná mle» samostatne na strúhadle. Pre túto povinnos» sa pou¾íva ¹peciálny drviè na ovocie, aké sú úèinky významného mno¾stva naraz, bez veµkého mno¾stva energie zo známeho miesta. A keï prevádzkujeme podnik, ktorý vy¾aduje denné spracovanie produktov na veµké mno¾stvo, investujeme do veµkého stroja.

Tieto drvièe sú jeden významný príjem ovocia, na ktoré sme da», napríklad, bez k odoberanie jadier jablka alebo akékoµvek iné ovocie, a potom sa s kµuèkou mechanicky trie» jablká medzi dva valce vybavené konkrétnymi výstupkami. Mô¾eme tie¾ pou¾i» modernej¹ie elektrické ovocné brúsky, vïaka èomu staèí stlaèi» tlaèidlo a získa» ovocné pretlaky za niekoµko minút, ktoré splnia na¹e oèakávania. Toto príslu¹enstvo je veµmi funkèný na mnohých miestach, kde sa pripravuje jedlo pre ogromniejszej opatrenia publikom, ale dnes stále viac vedomí toho, ako by sme mali jes» navzájom aj vlastnú rodinu, mô¾eme kúpi» vybavenie, ktoré nás budú motivovaní k be¾nej¹ie jes» zeleninu a efekty vo vedomí lahodný èerstvé ¹aláty, umyté bez potreby fyzickej sily a za pár minút pomocou ¹pecializovaného zariadenia urèeného na poslednú.