Psychoterapeut brest

Príprava na vykonávanie povolania psychoterapeuta sa predpokladá na mieste absolvovania v Poµsku. Musíte dokonèi» magisterský titul alebo lekárske ¹túdium. Potom sa pripojte k vedeckej psychoterapii v Poµsku. ©kola musí dodr¾iava» rovnaké psychoterapeutické spoloènosti registrované v Poµsku.

©kola musí poskytnú» ¹kolenie v podobe niekoµkých 590 hodín praktických tried. Okrem toho sa odporúèa prejs» 100 hodín vlastných psychoterapeutických skúseností. Je tie¾ potrebné prejs» 50 hodín dohµadu a 360 hodín stá¾e. Aby sa mohol sta» psychoterapeutom, je u¾itoèné pozna» psychoterapeutickú prax poèas dvoch rokov, vy¾aduje sa jej dohliada» poèas ¹tvorroèného tréningového obdobia.Po prechode cez psychoterapeutickú ¹kolu by certifikaèná skú¹ka mala by» vrátená do spoloènosti, do ktorej patrila skupina.¥udia, ktorí sa starajú o to isté, ako sa sta» psychoterapeutom v Poµsku, by mali ma» v¾dy vedomosti, ¾e bez ohµadu na konkrétnu cestu, ktorú podniknú, je dôle¾ité pou¾íva» bohaté portfólio a ¹tyri roky, ktoré mô¾u by» pou¾ité na získanie príslu¹ných certifikátov na vykonávanie vlastnej praxe lekársku pomoc.Ka¾dý psychoterapeut by mal vedie» psychopatológiu, mal by vedie», na èo sa spoliehajú rôzne terapeutické prístupy, a tie¾ by» oboznámený so zákonom upravujúcim pravidlá psychoterapie.Osvedèenie sa získa raz, z èasu na èas sa musí vykona» a v poslednom zariadení sa vy¾aduje ïal¹ie vzdelávanie. Aby bolo mo¾né obnovi» osvedèenie, je potrebné predlo¾i» doklady preukazujúce, ¾e poèas posledných 5 rokov od získania osvedèenia alebo posledného predå¾enia osvedèenia vykonal znaèný poèet hodín psychoterapie. Takisto je nevyhnutné zveèni» skutoènos», ¾e sme boli na dohµad za posledných 5 rokov. Stále musíte ís» na ¹kolenia a konferencie. To je potom povolanie, ktoré vy¾aduje neustále zameranie sa na názor a koncentráciu.