Prispevok na znalosti cudzich jazykov

Konzekutívne tlmoèenie je urèite chápané ako forma simultánneho prekladu, ale v skutoènosti ide o dva úplne odli¹né typy prekladov. Postupný výklad je, ¾e prekladateµ sa »a¾í v blízkosti reproduktora, poèúva jeho prejavu, ktorý nasledoval, pomáha ka¾dý pripravený poznámky, ktoré boli prelo¾ené v celom rozsahu do budúceho preskúmania. & Nbsp; Simultánne preklady, v¹ak sú vykonávané ¾ijú vo zvukotesné interiéroch. V súèasnej dobe za sebou preklady sú nahradené simultánnym prekladom, ale napriek tomu vám dáva, ¾e tento druh prekladu je splnená, a to najmä v malých èastiach µudí na cestách, alebo na rovnakej ¹ar¾e odborných stretnutí.

Ktoré funkcie tradièného tlmoèníka? Mala by by» dobrá tendencia robi» si vlastnú profesiu. V prvom rade by mala by» osoba, ktorá je veµmi odolná voèi stresu. Konzekutívne interpretácie sú o to dôle¾itej¹ie, preto¾e sú dr¾ané úplne ¾ivé, tak¾e osoba pracujúca na prekladoch by mala by» skutoène nazývaná nervy, urèite nemô¾e robi» veci, keï je v panike, preto¾e nemá ¾iadne povinnosti prelo¾i» danú frázu. Súèasne existuje bezchybná dikcia. Aby bol preklad úèinný a zrozumiteµný, chcela by sa vyjadri» ¾enou s príslu¹nými jazykovými schopnos»ami, bez preká¾ok v reèi, ktoré obsahujú poruchy v prijatí správy.

prolesan pureProlesan Pure účinné chudnutie pilulky

Okrem toho je mimoriadne dôle¾ité ma» krátkodobú pamä». Je pravda, ¾e prekladateµ mô¾e a dokonca by mal nasledova» poznámky, ktoré mu pomô¾u zapamäta» si text, ktorý hovorí reèník, ale nemení to, ¾e poznámky budú v¾dy len poznámky, nie celé vyhlásenie reèníka. Funkcie po sebe idúceho tlmoèníka sú nielen schopnos» zapamäta» si slová, ktoré hovorí osoba, ale aj energiu, ktorá ich presne a bez obmedzení prekladá do cudzieho jazyka. Ako vidíte, bez súèasnej krátkodobej pamäte je simultánny tlmoèník prakticky úplne neproduktívny v umení. V súèasnosti sa argumentuje tým, ¾e najlep¹í po sebe idúci tlmoèníci sú nezabudnuteµné a¾ do 10 minút textu. A na brehu, ktorý je v rovnakom kontakte so sebou, treba ma» na pamäti, ¾e celý prekladateµ by mal ma» vynikajúce jazykové znalosti, znalosti slangu a idiómy pou¾ívané v iných jazykoch a vynikajúce poèutie.