Pripravu bicykla na letnu sezonu

Cesta na vozidle je jedineèný ¹port, ktorý má ¹tudentom priateµov takmer v ka¾dej vekovej skupine. Väè¹ina cyklistov pou¾íva» jednostopových vozidiel len v jarnom období, ako silný a dostupný spôsob prístupu k metódam a prax, a v zime, s poznámkami »a¾kých podmienkach v diaµke, ale rad¹ej z nich sa rozhodnú pre osobné automobily a verejnú dopravu. & Nbsp; Av¹ak dobrú prípravu na bicykli a ja sa meniacim sa podmienkam na uliciach, dôle¾ité s názvom a pote¹enie pou¾íva» jednostopových vozidiel za celý rok, aj keï nie v cyklistike. Èo to chcete zariadi», aby na bicykli bolo svetlo aj v zime?

Vhodný odev. Nie som teplý kabát alebo bunda, práve naopak. Obyèajné Kurta príèiny (najmä pri s»ahovaní veµkú èas» kilometrov cyklistických, va¹e telo do znaènej miery dosta» spotený a vysu¹enie potu bundu úèinne vies» k ochladenie tela. Najlep¹ím rie¹ením v tejto forme bude zariadenie v termoaktívnej bielizni. Jeho výkon je vykona» prebytoènej pary a vlhkos» od tela, tak¾e nebudete pou¾íva» zmysel pre namáèanie & nbsp; a tak sme neboli ten istý chlad. Navy¹e niektoré termoaktívne spodná bielizeò má druh pri¹itého membrány na ochranu tela pred chladným vetrom. Tie¾ je potrebné sklada» na chladné topánky ako extra pár pono¾iek. Osobne odporúèam pono¾ky s najaktuálnej¹ím percentom vlny, tak¾e nebudeme cíti» zimu. Stojí za to, ¾e ste súèasne bicyklovali rukavice. Dobré firmy ponúkajú dvojvrstvové rukavice: prvá vrstva je preto nepriepustná a zvy¹ná èas» úèinne zachováva teplo v rukách.Príprava bicykla. Rovnako ako auto, bicykel potrebuje aj ¹peciálne zimné príslu¹enstvo, ktoré nám poskytne vhodnú a spoµahlivú cestu. Najprv to sú zimné pneumatiky a blatníky, ako aj v extrémnych podmienkach re»az. Rovnako nie je dôle¾ité zabudnú» na skutoènos», ¾e v zime temnota padne na výkon rýchlej¹ie, a preto bude potrebné zvlá¹tne osvetlenie a odrazy.

Mám mo¾nos», ¾e uvedený sprievodca urobil nerozhodných cyklistov vedomý toho, ¾e cyklistická doba sa nikdy neskonèila s pádom prvého snehu a pomohla pri rozhodovaní o tom, aké doplnky potrebujeme bezpeène prepravova» bez ohµadu na poèasie. Koniec koncov, cyklistika nie je len dobrá zábava, ale aj ¹port, vïaka èomu zostaneme schopní dlh¹ie.