Preklady z francuzskeho jazyka

Technické preklady pova¾ujú úlohu, ktorá sa má previes» v upravenej jazykovej forme, na príjemcu cudzieho jazyka týchto údajov, ktorý bol pôvodne napísaný v nasledujúcom jazyku. Bohu¾iaµ, preklady tzv slovo pre slovo je nemo¾né z jazykových dôvodov, preto¾e ka¾dý jazyk definuje odli¹ne pojmy jednotlivých slov, neobvyklým spôsobom vysvetµuje pojem, èi si vyberá frázy.

V tomto prípade je veµmi »a¾ké zhodova» slovo pre slovo. Preto existuje iba v poézii. V miestnych jazykoch je potrebné dodr¾iava» prísne pravidlá a formy, ktoré sú napísané v jazyku, a ich neschopnos» poèúva» zvyèajne vedie k nedorozumeniam. Technický preklad sa sústreïuje na minimalizáciu takýchto nedorozumení. Technické preklady sú v bezpeènom zmysle veµmi citlivou prácou, ktorá je striktne definovaná v èasti pravidiel. Inými slovami, preklad chce v jasnom zmysle kµúè, ktorý by sa mal pou¾i» pri vytváraní prekladu a èítaní daného textu, èo je situácia správy.Technické preklady, rovnako ako nové preklady, nie sú lineárnym procesom, ale formou umenia, ktorá sa opiera o najlep¹í mo¾ný preklad inej veci. Prekladateµ si vyberá slová tak, aby boli pokojné z dôvodu a základu cieµového jazyka.Proces prekladu textov v technickej kvalite zaèína v Úrade technických prekladov z analýzy poskytnutých dokumentov a výpoètu objemu textu. Len pred desiatimi rokmi boli dôkazy doruèené úplne na papier. V súèasnosti to vyplýva len zo starej technickej dokumentácie a väè¹ina vyrobených textov je v kategórii poèítaèov. Najbe¾nej¹ie pou¾ívané formáty sú PDF, DOC alebo PTT. Po prvé, zamestnanci oddelenia jazykového overovania sa otvárajú z otvorenia pôvodného textu a oboznámia sa s jeho obsahom. Ïal¹ím prvkom je proces èítania veµkých odsekov odseku a pochopenie hlavnej my¹lienky. Potom sa urèia vety, dodr¾ia sa poradie a zámery autora pôvodného textu. Následné fragmenty by mali by» presne v súlade s vôµou autora.Kniha je veµmi vytrvalá a zákonná a v skutoènosti dáva veµkú spokojnos».