Preklad nemeckej literatury

https://ecuproduct.com/sk/energy-beauty-bar-zariadenie-omladzujuce-tvar-krk-a-stiepenie/

Som prekladateµ, idem na mnohých úrovniach, prekladám súèasne, keï sa aj ja zaplním literárnym prekladom. Najèastej¹ou mojou èinnos»ou je textové ¹kolenie, v zásade zmluvy v obèianskom práve alebo iné oficiálne dokumenty. Uprednostòujem literárne preklady, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Úroky a koncentráciaKeï musím prelo¾i» literárny text, pokú¹am sa zosta» plne sústredený v ka¾dom z nich. Vypínam telefón, nechcem prehliadnu» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹ím. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen dobrý preklad, ale aj literárne hodnoty. Nie je to jednoduchá úloha, ale dáva veµkú spokojnos». Keï sa preuká¾e, ¾e môj preklad literárneho textu je ocenený, veµmi oceòujem a majú takmer skutoènú rados», akoby som bol autorom tohto kontextu.Existujú len také texty, ktoré nemô¾em prelo¾i», aj keï sú literárne. Spravuje to dva typy: najskôr nenávidím preklada» harlekíny, preto¾e som sa nudil príbehom a literárna cena takéhoto textu je prakticky ¾iadna. Po druhé, nenávidím populistické a politické texty.

Vec v budove

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu veµmi pokojne a zaujímam sa o predpoklad predpokladov originálu. Niekedy je to »a¾ké, ale nikdy sa nevzdám a nechodím spä». Je mo¾né, ¾e musím vráti» èlánok spä» do jednej zásuvky a vráti» sa k nej neskôr.V na¹ej úlohe sa mi páèi skutoènos», ¾e to mô¾em urobi», keï le¾í v budove. Ka¾dý preklad textu sa uskutoèní na diaµku a moderné technológie mi umo¾òujú naposledy plne potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet bude overova» veµa informácií. Pri prevádzke na mieste by sa v¹ak malo uva¾ova» o sebadisciplíne, preto¾e úloha v závode je lenivá. Musíte na seba klás» urèitú prísnos» a kona» vo svojich vlastných pozíciách tak, ako je to potrebné. Ka¾dý preklad dokumentu je platný a ka¾dý by mal ma» rie¹enia s názorom, akoby sme práve zaèali pracova».zdroj: