Pracovny lektor torun

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Liečivo pre choroby kĺbov

Práca prekladateµa je veµmi dôle¾itá a »a¾ká. Najskôr by ste sa mali pýta» sami o situácii od súèasnej situácie, na ktorej spoèíva aj jej základný cieµ. Prekladateµ, napriek tomu, ¾e sa objavil, nielen prelo¾il. Jeho kµúèovým predpokladom je komunikova» s µuïmi, ktorí hovoria inými jazykmi. Èi ich prená¹a listami a písaným textom, alebo je v µahkej komunikácii, tak¾e sú urèite nové veci. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si posledné, ¾e jednoducho komunikuje a preto je prvý, kto ukonèí svoju úlohu.

V akom cvièení mô¾e komunikova» s týmito µuïmi?Po prvé, preklad bude aktuálny so stabilnou stabilitou. Po druhé, budú existova» písomné vplyvy, ktoré sa hovoria bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Pokraèova» ïalej, stojí za to pozna» tieto typy osobných a priamych prekladov. Vyskytnú sa simultánne a po sebe nasledujúce interpretácie.

Súèasné interpretácie sa nazývajú tie, ktoré prebiehajú paralelne s prelo¾eným textom. V súèasnom období zostáva jedna tvár av tomto èase hovorí tlmoèník. Posun vo fáze je len minimálny a funguje len na èasovom segmente, ktorý musí prekladateµ zachyti» obsah výkazu.

Druhá èas» prekladu je po sebe nasledujúcom tlmoèení. Presne povedané, následné interpretácie sa budú nazýva» tie, ktoré konajú "kus po kúsku". Reèník dáva èas» svojho názoru, potom prestane prekladateµ prelo¾i» túto fázu. Prekladateµ v termíne prejavu mô¾e ma» poznámky, mô¾e ma», mo¾no na moci rôznych systémov, kódova» to, èo je dôle¾ité z vyhlásenia. Najdôle¾itej¹ia vec je, ¾e tieto preklady by mali by» starostlivo, presne a najprv poskytnuté s vecami, významom, významom a nie presne týmito slovami.