Pozemne cvieenia

Elektrostatické uzemnenie je mimoriadne dôle¾itou súèas»ou priemyslu a preprava horµavých plynov a iných látok, ako sú kvapaliny alebo prá¹ky. Ak sa zhroma¾ïuje elektrostatický náboj v blízkosti horµavých materiálov, vzniká nebezpeèenstvo.

Ka¾dý rok spôsobujú tieto èinnosti viac ako 400 nehôd v celej Európe. Zapaµovanie, po¾iare a dokonca aj výbuchy sú skutoèným nebezpeèenstvom, ktoré si uvedomujú zdravého pracovníka a mana¾éra v teréne.

Tu nám pomáhajú mechanizmy a systémy elektrostatického uzemnenia. Ich odpoveï v obsahu je vytvorená na to, aby sa ohrozené prvky spojili s drôtom s nízkym odporom do uzemnenia vhodnou svorkou. Na trhu je obrovské mno¾stvo ich typov - klie¹te, skrutkované, umiestnené v tele kontajnera. Pokroèilej¹ie systémy umo¾òujú viac monitorova» pozemný systém v reálnom èase. V spojení s inými zariadeniami nie sú schopní v prípade problémov s uzemnením vyprázdni» materiál alebo pracova» na òom. Niektoré metódy fyzicky blokujú túto príle¾itos» zatvorením ventilu alebo prítoku, èo je neoceniteµné v prípade zlyhania spolupracujúcich zariadení alebo pokusov obís» bezpeènostné opatrenia. Tento model rie¹ení je èasto kombinovaný na ¾eleznièných a cestných cisternách.

Veµmi èastým problémom s pou¾itím svoriek na zariadeniach s lakmi, farbami, rozpú¹»adlami alebo ¾ivicami je nemo¾né úplne obmedzi» proces obkladania povrchu materiálom. Mô¾e preto sta», ¾e elektrostatická uzemòovacia vrstva je izolovaná, èiastoène alebo úplne neguje jej úèinnos». Hovorí nielen o zariadeniach, ale aj o kontajneroch a kontajneroch urèených na skladovanie vy¹¹ie uvedených materiálov.