Povinnos zaregistrova sa v pokladnici

ArtrovexArtrovex - Zbavte sa bolesti kåbov za 10 dní a nechajte ich voµne sa pohybova»!

Ka¾dý podnikateµ vo veci príslu¹ného úètovného zákona je povinný vies» evidenciu majetku spoloènosti. Takouto registráciou je registrácia dlhodobého majetku.

Aktíva znaèky sú: pôda, trvalé po¾ívanie pozemkov, budov a stavieb, strojov, dopravných prostriedkov, prístrojov a iných zariadení, ktoré èíslo v etape nákupu presiahne vý¹ku troch tisíc pä»sto príjemnom ¾ivote sa musí tie¾ èo-vlastné alebo majetku daòovníka alebo podnikania. Povinnos» zápisu majetku do registra nehnuteµného majetku sa uskutoèòuje v máji, v ktorom bol kúpený.

Evidencia dlhodobého majetku pravdepodobne mo¾né zakúpi» hovorený pri práci v tlaèi vydávanie pracovných miest, vytlaèený na dobrej zmluvy s rubrikách poèítaèa na ruène vytvorené mapy s vyznaèenou tabelkami alebo v notebookoch bez príslu¹ných tabuliek, ale záznamy musí obsahova» v¹etky potrebné údaje pre registráciu. Podmienkou je vyplni» dokument pou¾ívaný v spoloènosti ruène.

Dlhodobý majetok sa zaznamenáva na základe dokumentov, ktoré spôsobujú poèiatoènú hodnotu vlo¾ených finanèných prostriedkov. Tabuµka pre registráciu investièného majetku by mala obsahova»: poradové èíslo, dátum zakúpenia a licencie na pou¾ívanie, dátový doklad o nákupe, popis majetku, symbol klasifikácii fixných aktív, cena úvodnej sadzba odpisov (spojené s rokoch u¾ívania, vy¹¹ie odpisov aktualizované poèiatoènú hodnotu, túto sumu odpisov amortizácie a dátum kasaèného obdobia s poru¹ením jej splnenia. V predajnom úspechu opatrenia uveïte dátum predaja, ak dôjde k znièeniu dlhodobého majetku, musí by» pripojená správa o likvidácii. Pri premý¹µaní o platnom akte spoloènos» musí vzia» v¹etky doklady potvrdzujúce nadobudnutie investièného majetku.