Pousko nemecky prekladateu webovych stranok

Preklady bez ohµadu na ich povahu nepochybne vy¾adujú vynikajúce znalosti cudzích jazykov spolu s ich kultúrnym kontextom. Existujú preklady, ktoré dodr¾iavajú normálne stresujúce a menej nároèné a tie, ktoré od tlmoèníka vy¾adujú, aby zahàòali sto percent zo seba a ktoré sa tie¾ kombinujú so silným stresom. O akých prekladoch hovoríme? Sú posledným po sebe nasledujúcim tlmoèením.

Èo je to isté?

Konzekutívne tlmoèenie patrí do skupiny tlmoèenia. Táto skutoènos» si vy¾aduje, aby bol tlmoèník odolný voèi stresu. Takéto preklady sa poèítajú naposledy, ¾e reèník hovorí ako prvý a ak mlèí, prekladateµ dáva poslucháèom obsah, ale teraz ho prekladá do cieµového jazyka. Samozrejme, reèník vie veµmi dobre od posledného, ¾e musí pracova» primeraným prestávkam, primerane k tomu, èi prekladateµ prechádza informácie, ktoré prekladá, alebo len poèúva, a na základe toho, èo si spomína, prená¹a nadradený obsah.

Tak¾e tieto tréningy sú jednoduché?

Samozrejme, ¾e nechodia na dobré, a to aj vtedy, ak bol spätný základ nízky, nespecializovaný. Súèasný typ prekladu by mal bra» do úvahy skutoènos», ¾e prekladateµ musí by» schopný dobre ovláda» jazyk. On nie je k dispozícii slovník, keï jeho kolegovia, ktorí sú v kancelárii a preklada» niektoré dokumenty. Neopisuje to obdobie myslenia. Preklad sa musí vykona» tu a teraz. Bohu¾iaµ, do 24 alebo 48 hodín. Samozrejme, dr¾te krok s poslucháèmi. A prekladateµ musí by» nielen èlovek, ktorý dobre ovláda jazyk, ale aj sebavedomý, odolný voèi stresu a dokonale schopný poèu» to, èo poèuje.

Konzekutívne informácie sú »a¾ké. Existujú v¹ak aj µudia, ktorí dokonale pochopili umenie takéhoto prekladu. V Poµsku sme skutoène veµa veµkých prekladateµov, ktorí vykonávajú jednoduché pozície na najvy¹¹ej úrovni. Vidíme ich na iných typoch obchodných stretnutí, tlaèových konferencií alebo rokovaní.