Pokladnica kf 03 jantarova

Niektorému podnikateµovi skôr alebo neskôr príde èas, v ktorom si súèasný bude vy¾adova», aby sa vybavil fi¹kálnou sumou na blízky názov. V súèasnosti v¹ak problém pretrváva, alebo je okam¾ite ochotný ho pou¾i»?No, nie, mal by ho najprv nain¹talova». In¹talácia finanènej in¹titúcie nie je úplne zlo¾itá, myslím si, ¾e po preèítaní tohto dokumentu to zvládne ka¾dý.

Èo by mal naozaj zaèa»?Základným »ahom je kúpa termálnej pokladne. Bolo by ideálne, keby sme to dosiahli pribli¾ne o 3-5 tý¾dòov skôr, èo nám umo¾òuje pristupova» priamo k poslednému pokrmu aj jeho ¹ance. Èas, ktorý sa venujeme vzdelávaniu s hotovos»ou v nefi¹kálnom systéme, nám pomô¾e oveµa neskôr a zachráni veµa nervov, nehovoriac o nervoch na¹ich klientov.Ak sa nauèíte z blízkej registraènej pokladnice, mali by ste to oznámi» príslu¹nému daòovému úradu deò pred plánovanou daòovou registráciou.Toto oznámenie je samozrejme silné, napísané ruène.Po vytvorení takéhoto vyhlásenia by sa mal zaèa» fi¹kálny modul. Je dôle¾ité urobi» to isté predtým, ale s poslednou funkciou nemô¾eme prís» neskoro.Táto slu¾ba je napísaná autorizovaným servisom pokladnice. Poèas servisu vyplní servisný technik a servisnú kni¾ku, okrem toho je pokladòa zapeèatená oloveným uzáverom s bodom servisného technika.Po zaèatí fi¹kálneho modulu sa musí dokonèi» nasledujúci 7-dòový systém a predlo¾i» ho inému daòovému úradu. Existuje preto dokument „Oznámenie daòovníkovi o prostredí registra hotovosti“. Takýto materiál bezplatne poskytuje servisný technik na mieste fiscalizácie. Na tlaè, zadajte v¹etky informácie o va¹ej spoloènosti a o registraènej pokladni - jeho sériové èíslo, jedineèné, uvádzame miesto in¹talácie a dátum fiscalization a clo.Stojí za to myslie» si, ¾e zodpovednos» za predlo¾enie takéhoto dokumentu le¾í na daòovníkovi. Odporúèame tie¾ ponecha» kópiu získaného dokumentu.Po „fiscalizácii“ pokladnice vydá daòový úrad tretie èíslo - registraèné èíslo. Èíslo, ktoré sa vz»ahuje na menu trvalým spôsobom, napríklad vodotesným znaèkovaèom. Okrem toho sa zapisuje do servisnej kni¾ky v dobrom poli, ktoré sa obyèajne získa v èase podania daòových dokladov do daòového titulu, niekedy sa mô¾e akceptova» listom.Na¹a kniha doplnená webovou stránkou je veµmi dôle¾itá. Je povinnos»ou ka¾dého obèana uprednostòova» ju v oblasti pou¾ívania pokladnice.