Pokladnica ako dlhodoby majetok

Ka¾dý podnikateµ, ktorý plánuje predáva» tovary alebo slu¾by pri rozmý¹µaní o fyzických osobách, ktoré nevykonávajú hospodársku kampaò, musí ma» pokladnicu. Neberie to do úvahy, èi je predávajúci platiteµom DPH, alebo èi je z takýchto vysporiadaní rezignovaný. Aké sú povinnosti fi¹kálnej pokladnice?

Ma» pokladòa by mala najprv skontrolova», èi je povinné zaregistrova» sa v kasíne predaj, ktorý vytvorí. V prípade malého predaja, vykonávaného zriedkavo, niekedy ideálnej¹ie rie¹enie, je urèite mo¾né usmerni» záznamy v nepodlo¾enej ¹tatistike predaja. Výnimky z potreby ma» registraènú pokladnicu boli opísané v nariadení ministra financií zo 4. 11. 2014 o výnimkách z povinnosti vedenia evidencie v pokladniciach.Premý¹µajte o tom, ¾e pri nákupe prvej pokladnice máme nárok na vrátenie, ktorá dosahuje dokonca 90% jej poètu, ale nie viac ako sedemsto zlotých. Významné pohodlie pre èloveka, aj keï je poskytovateµom, bude správne nakonfigurovaná pokladòa, tj tá, ktorá zaberá celý katalóg ponúkaného tovaru alebo slu¾ieb. Pre klienta je nepochybnou vlastnos»ou tohto prípadu skutoènos», ¾e dostane potvrdenie, ktoré poskytne ako mo¾ný základ pre návrat.

Základom pre ¾ivot z tejto sumy bude fi¹kalizácia pokladnice. Èo verí? Preto je to jednorazový a dlhotrvajúci postup, ktorý pozostáva z trvalého priradenia daòového identifikaèného èísla daòového poplatníka do fi¹kálneho modulu. Samozrejme, ¾e mô¾eme získa» daòové registraèné pokladne a nevykona» fi¹kalizáciu, takáto daòová suma sa dá èíta» len v nefi¹kálnom systéme. Je nesmierne dôle¾ité, aby fi¹kalizáciu pokladníc vykonal skúsený technik, v prípade úspe¹nosti chyby bude potrebné zakúpi» si novú registraènú pokladnicu.

Medzi hlavné úlohy, ktoré majú pokladòu, musia vytlaèi» úètenku a podajte ju zákazníkovi na nejakú dobu, v prípade, ¾e nákup je vyrobená, a raz denne vytlaèi» dennú správu. Raz mesaène (v prvý deò ka¾dého mesiaca by sa mala vytlaèi» mesaèná správa. Treba si tie¾ pamäta» na povinné preskúmanie. Mala by zosta» po 24 mesiacoch pou¾ívania pokladnice. Poïme a správne ukladáme potvrdenia a správy: zákonodarca ukladá podnikateµom povinnos» uchováva» kópie rolov a denných správ na obdobie piatich rokov, príjmy na obdobie dvoch rokov (od konca zdaòovacieho obdobia. Situácia je veµmi dôle¾ité si uvedomi», & nbsp; skutoènos», ¾e po piatich rokoch podnikateµ by mal nahradi» povinné hotovos».