Podnikateusky plan rozvoja spoloenosti

Celý personál poµských analytikov trhu a ¹pièkových mana¾érov premý¹µa nad tým, ako zlep¹i» existenciu na¹ich spoloèností, aby som mohol sú»a¾i» s jednoduchými západnými náprotivkami. Niè nie je rýchlo nájs» správne rie¹enie tejto témy. Poµské úrady a organizácie ka¾doroène strácajú veµké sumy peòazí v dôsledku následných stratených ponúk na veµké investície.

Ak by sme mohli túto líniu zmeni», mali by sme mo¾nos» získa» peniaze, ktoré nafúknuté do miestnej ekonomiky nakoniec poskytli jej správnu motiváciu k rastu. Medzitým sú tieto ponuky obvykle realizované západnými spoloènos»ami. Poliaci generujú finanèné straty z tohto pojmu, napríklad v dôsledku investovania do modelov, ktoré sa neskôr nedajú uskutoèni».Predpokladá sa, ¾e krok vpred je bráni» tzv integrovaný systém riadenia. Dnes moc mnohých in¹titúcií nie je nahromadená v rukách jednej osoby a v¹etkých výborov alebo zdru¾ení µudí. Rozhodovací proces sa predl¾uje v ovocí tohto neuveriteµného procesu. Rozhodnutia sa èasto prijímajú v sezóne, keï je nepochybne teraz príli¹ neskoro.Vyvstáva problém a poµská vláda, ktorá sa predpokladá, ¾e ho bude pozorne sledova». Diskutuje sa o zriadení osobitného výboru, ktorý sa zaoberá jednoduchou analýzou odstránenia zbytoènej byrokracie, ktorá ¾ije na stene úèinného rozhodovania.Poµsko má najbohat¹í poèet úradníkov v Európskej organizácii, ktorí patria k urèitému obèanovi. V súèasnej situácii by sme mali vzia» príklad z Nemecka, ktoré pred piatimi rokmi pre¹lo sériou zákonov zameraných na príle¾itos» s nadmernou byrokraciou. Vïaka tomu, ¾e stále menej a menej úradníkov dr¾alo krok, ¹tát zaèal ¹etri». Je to preto, ¾e teraz nemuseli plati» svoje mesaèné platy. A µudia - najmä tí najlep¹í, ¹tátna úroveò zarábajú viac.K tomuto dòu, niektorí z nich sa domnievajú, nemecký ¹tát, pokiaµ ide o sumu zaplatil odstupné, ¾e ich pozície boli príli¹ nízke.