Podnikanie v materstve

LED núdzové osvetlenie sa pou¾íva tak v malých budovách, ako aj v obrovských verejných budovách a nemocniciach, výrobných a priemyselných halách. Nové systémy núdzového osvetlenia zahàòajú evakuaèné osvetlenie, osvetlenie únikovej cesty, núdzové osvetlenie, osvetlenie núdzových zón a núdzové osvetlenie. Núdzové LED núdzové osvetlenie je postavené výhradne v moduloch a èasto sa prezentuje v kinách, nákupných centrách, re¹tauráciách, diskotékach a ¹portových halách.

Celý dôle¾itý vzhµad havarijného LED osvetlenia je viditeµný - zelené obdå¾nikové ¾iarovky s piktogramom zobrazujúcim obrys dverí, po ktorom nasleduje biela ¹ípka a osoba, ktorá jazdí podµa svojho ¹týlu. Znaky na iných scenároch núdzového osvetlenia sú delené tým, ¾e stránka sa stretáva s bielym obdå¾nikom symbolizujúcim dvere, zatiaµ èo biela ¹ípka oznaèuje miesto výstupu núdzového východu. Existujú aj iné typy núdzového osvetlenia LED, aj keï sú v¹eobecne dostupné pre núdzové núdzové osvetlenie a núdzové únikové osvetlenie. Je v¹ak potrebné zdôrazni», ¾e existujúce bezpeènostné znaèky sú stále v platnosti, ale novo in¹talované LED núdzové osvetlenie musí bra» do úvahy nové znaèky.

Núdzové LED systémy núdzového osvetlenia sú potrebné v ka¾dom verejnom zariadení a cieµom ich in¹talácie je prinies» tým, ktorí slú¾ia na bezpeèné rie¹enie úspechu evakuácie. Z posledného faktora by mala by» viditeµná dobrá, preto¾e v evakuaènom svetle sa pou¾íva technológia LED alebo svetelné diódy, ktoré vytvárajú viac svetla s ni¾¹ou spotrebou energie. Nepochybnými výhodami diódami vy¾arujúcimi svetlo sú obmedzená spotreba energie, nízke napájacie napätie, nízke energetické straty, malé rozmery a vysoká úèinnos», vysoká odolnos» a veµká výhoda jasu.