Po kodena psychika

V podmienkach vzdu¹nej pra¹nosti je u¾itoèné pou¾íva» zariadenia s certifikáciou ATEX a ¹truktúry navrhnuté a vytvorené spolu so smernicou ATEX, ktorá funguje v krajinách EÚ.

V podnikaní, v pra¹nom prostredí s prá¹kovými farbami som mal uhlie alebo prach organického pôvodu (napr. Drevo, je potrebné predov¹etkým zabezpeèi» správne odprá¹enie. Efektívna extrakcia prachu ATEX (extrakcia prachu atexu úspe¹ne odstraòuje väè¹inu nebezpeèenstiev, ale aby bola schopná plynulého chodu, je potrebné uzavrie» správne vyvinuté a mo¾no efektívne technické, technologické a procedurálne rie¹enia. Aké rie¹enia?

ATEX odsávanie prachu v práciPri vykonávaní odstraòovania prachu ATEX (dobrý s európskymi smernicami sa vyrába:- pomocou miestnych káblov, ktoré by mali by» umiestnené v blízkosti zdrojov, ktoré emitujú výbu¹né prostredie, sú to samonosné ramená, priemyselné odsávaèe alebo ¹peciálne prísavky,- pravidelné vysávanie povrchov, na ktorých sa tvoria zhluky prachu (napríklad okolo obrábacích strojov, na tento úèel by sa mali odobera» priemyselné vysávaèe,- dobré uzemnenie pracovných zariadení a individuálnych zariadení na odstraòovanie prachu, preto¾e to mô¾e navy¹e spôsobi» elektrostatické náboje - uzemnenie bráni tejto udalosti,- správna kon¹trukcia kanálov na odstraòovanie prachu a ochranu proti erózii,- pou¾ívanie ventilátorov, filtrov a príslu¹enstva na odber prachu navrhnutých spolu s odporúèaním ATEX a príslu¹nými certifikátmi.Pre èo najväè¹iu mo¾nú ochranu proti výbuchu majú systémy na odsávanie prachu ATEX opätovne namontova» hasiace systémy (po¾iar a / alebo po¾iar v samotnom zariadení.