Po iarne pokyny v kancelarskych a pomocnych miestnostiach

Dokument ochrany proti explózii & nbsp; existuje veµmi dôle¾itý list, ktorý by mal by» videný vo v¹etkých spoloènostiach, v ktorých ¾ije výbu¹ná hrozba. Dokument vo v¹eobecnosti zavádza problém rizika a rizika, má definície a opisy postupov správania alebo opisy preventívnych postupov vo v¹eobecnosti. Zameriava sa na niekoµko základných èastí, ktoré budú struène uvedené ni¾¹ie.

Prvá èas» textu je v¹eobecná znalos», ktorá kladie predmet dokumentu na predmet a uplatòuje ochranu pred výbuchmi v obsahu. V nej by sa malo stretnú» vyhlásenie zamestnávateµa, ktoré sa týka informovanosti o hrozbe, informovanosti o bezpeènosti a postupoch.

Okrem toho by tento zoznam mal obsahova» aj zoznam oblastí, v ktorých sú identifikované zdroje vznietenia. V neposlednom rade existuje zvý¹ená úroveò ohrozenia, zvý¹ené riziko a niektoré ïal¹ie bezpeènostné postupy v súèasných oblastiach vzplanutia.

Tretím prvkom, ktorý sa tu nachádza, sú poznatky týkajúce sa naèasovania revízií týkajúcich sa záruk. Tu a opis týchto opatrení by mali by» zahrnuté, preto¾e sú prítomné obzvlá¹» cenné a drahé informácie.

Druhou èas»ou dokumentu sú podrobné údaje, ktoré sú nielen miestom pre bezpeènos» a kontrolu zamestnancov.

Tu, v poète sekvencií, by mal existova» zoznam horµavých látok, ktoré hµadajú v podniku. Alebo sú to látky vyrábané alebo pou¾ívané na prácu iných látok, v¹etko by malo by» uvedené na zozname s rozdelením do skupín, presne pokiaµ ide o pou¾itie a umenie.

Ïalej by ste mali poradi» o postupoch a pracovnom prostredí, v ktorých sa nachádzajú horµavé látky. Tieto pozadia by mali by» opísané, vypoèítané a charakterizované. Existujú zóny, v ktorých je hrozba nedefinovaná, a preto treba robi» takéto opisy.

Ïal¹ím prvkom je hodnotenie rizika. Pokiaµ je mo¾né dosiahnu» výbuch, ako je to mo¾né. To je tie¾ miesto, kde explózia scenáre a dôsledky, ktoré mô¾e táto explózia spôsobi». Mal by tie¾ opísa» postupy na zabránenie výbuchu a prijímanie ich výsledkov, ktoré sú mimoriadne záva¾né a dôle¾ité.

Dokument je tie¾ istý, ¾e nájdete tretiu èas», ktorá obsahuje doplòujúce informácie, ako sú náèrty výbu¹ných zón, opis metódy pou¾itej pri hodnotení rizík, aj nové.