Osvetlenie dreveneho domu

Osvetlenie je neoddeliteµnou súèas»ou interiéru vá¹ho domova. Po prvé, dáva svetlo, osvetµuje miestnosti, ale èasto vykonáva aj dekoratívne úlohy. Na viditeµnom trhu existuje mnoho typov osvetlenia, od starých ¾iaroviek a¾ po osvetlenie LED. V¹etky z nich majú veµa ïal¹ích funkcií a tie¾ poskytujú ïal¹iu výhodu.V poslednom èase sú ¾iarivky, èo je druh výbojky, mimoriadne µahký spôsob osvetlenia. Svetlo v ¾iarivkách je emitované fosforom excitovaným ultrafialovým ¾iarením, ku ktorému dochádza na konci ¾eravého výboja v trubici naplnenej plynom. Plyn je èasto zmesou ortuti a argónu. Výboje, ktoré vznikajú medzi volfrámovými elektródami, ktoré sú uva¾ované v ¾iarivke, vytvárajú neviditeµné ultrafialové ¾iarenie s vlnovou då¾kou preva¾ne okolo 254 nm. ®iarivky mô¾u ma» rôzne svetlé farby, od bieleho denného svetla a¾ po dekoratívne svetlá s novými farbami. Farba svetla sa získa pou¾itím vhodného fosforu v ¾iarivke. V súèasnej dobe majú ¾iarivky iné tvary. Vyberajú sa jednoduché kruhové ¾iarivky v tvare písmena U, ako aj kompaktné ¾iarivky s veµkým úspechom. Posledne menované sú rozdelené na staré ¾iarivky, predov¹etkým oveµa men¹ie. Tieto ¾iarivky sa pou¾ívajú pre ¾iarivky s integrovaným systémom zapaµovania a viac pre ¾iarivky, ktoré vy¾adujú svietidlá s takýmto programom. Robia dobre známe aktivity v domácich izbách, ale aj vo vede alebo iných verejných spoloènostiach. V¹etky typy ¾iariviek sú v porovnaní so starými ¾iarovkami veµké. Vyniká predov¹etkým svojou vysokou svetelnou úèinnos»ou a dlh¹ou pracovnou dobou, vïaka ktorej sa stávajú tak populárne.