Organizaena truktura oddelenia uudskych zdrojov

Veµa spoloèností z finanèných dôvodov predpokladá voµné vytváranie oddelenia µudských zdrojov a mzdy. Zamestnáva svojich ¹pecialistov alebo investuje do znalostí týchto zamestnancov. Dosiahne súèasné úspory, ale nesie veµké riziko. Chyby v modernom bode mô¾u stá» veµa. Orgány, ktoré kontrolujú pravidelnos» zamestnania, ako napríklad Národný in¹pektorát práce, prikladajú veµa síl na riadne zaobchádzanie so zamestnancami, správne platenie príspevkov a správne vyrovnanie.

Pre nás je µahké zvláda» zamestnanecké zále¾itosti, keï ich nemáme. Problém sa zaèína vtedy, keï sa zamestnanos» zvy¹uje. V èase, keï zamestnávateµ zamestnáva niekoµko desiatok alebo viac ¾ien, program rád a mzdy prichádzajú s poradenstvom. Konkurencia na tomto pozadí je skvelá, ¹pecialista, ktorý má záujem o túto tému v jednotke, si mô¾e vybra» program, ktorý mu povie. V závislosti od poètu funkcií sa licenèné poplatky pohybujú od niekoµkých stoviek a¾ tuctu tisíc zlotých roène. Niektoré HR a mzdové programy mô¾u by» obohatené o iný úètovný prvok, vïaka èomu ¹etríme typické úètovné nápady. Pri výbere dobrého programu by sme mali venova» veµa èasu skú¹kam a kontrolným funkciám. Demo verzie mô¾eme bezplatne stiahnu» z internetu a testova» rôzne mo¾nosti na niekoµko tý¾dòov. Vïaka výberu programu budeme schopní ho rozdeli», tak¾e nebudeme ma» èas na ¹túdium s iným. Úspe¹ne, keï nemô¾eme dovoli», aby sme sa venovali skú¹kam, stojí za to zvá¾i» programy od príkazu. Samozrejme, priateµské spoloènosti zaobchádzajú so svojimi drahými programami a budú nás môc» poradi». Stále mô¾eme vzia» z priemyselného fóra a preèíta» si, èo robia ¹pecialisti. Úspe¹ne, ak si vyberieme potenciálny program, mô¾eme skontrolova», èi po¾iadame potenciálneho poskytovateµa slu¾ieb o vytvorenie prezentácie pre nás z perspektív, ktoré poskytuje jeho produkt. Po vypoèutí a kontrole niekoµkých prezentácií urèite budeme môc» vybra» správny program. Zamestnanci a platba v in¹titúcii budú pokraèova» v správnom opatrení a nebudeme musie» zaplati» niekoµko tisíc sankcií za nedostatky v konaní personálneho oddelenia v spoloènosti a budeme môc» pokojne spa».