Odsavanie prachu a zberaee

Zberaè prachu vytvorený spolu s princípom zberu prachu atex existuje vo filtraènej ¹truktúre, vrece s re»azovým dopravníkom a je urèený pre priemerné a rozsiahle zariadenia na odstraòovanie prachu s mo¾nos»ou roz¹írenia do perspektív.

«a¾¹ie frakcie suroviny sa oddelí v expanznej komore v¹eobecne odluèovaè. De-poprá¹ené produkt sa vedie cez re»azového dopravníka v smere rotaèného ventilu, èo spôsobuje odstránenie netlakových mimo filtraèného materiálu.

Pri normálnej prevádzke je pra¹ný vzduch napájaný hlavným potrubím. Potom sa do zberaèa prachu odporúèa prachový vzduch. Na vstupe do filtra sa nachádzajú spätné ventily, ktoré sú viditeµné v ka¾dodennej prevádzke zberaèa prachu. Uzáver klapky prebieha v rámci vylúèenia ventilátora.

Keï sa vzduch nachádza vo vstupnej komore zberaèa prachu, vstupuje do expanzie, èo vedie k tomu, ¾e veµké frakcie dosiahnu dno lievika. Materiál zhroma¾dený v spodnej èasti zariadenia na zhroma¾ïovanie prachu je prená¹aný pomocou re»azového dopravníka na prijímanie materiálu. Pod bodom zberu materiálu je rotaèný ventil, ktorý spôsobuje vylo¾enie témy mimo zberaèa prachu. Frakcie, ktoré sa okam¾ite nezapadli na dno filtra, sú nasmerované na filtraèné objímky. Po vstupe cez filtraèné vrecká príjme èerstvý vzduch do výfukového potrubia z prachového kolektora.

Na hlave v¹etkých modulov sa vyberie regeneraèný ventilátor s výkonom 1,1 kW alebo voliteµne 2,2 kW, ktorý poskytuje èistenie vreciek vytvorením prúdu vzduchu so spätným smerom toku podµa in¹talovanej sekvencie. Regeneraèný motor ventilátora má brzdu, ktorá zabraòuje pohybu ventilátora po dokonèení, èo maximalizuje úèinnos» èistiaceho procesu a minimalizuje hladinu hluku. Hlavne regeneraèný ventilátor je umiestnený na 50 Hz prevádzku, ktorá je významná pre 1,1 kW motor. Je v¹ak dôle¾ité maximalizova» úèinnos» èistiacich ventilátorov a¾ do 60 Hz, èo je mo¾né s voliteµnými 2,2 kW motormi. Filtraèné vrecká v zberaèi prachu sa èistia v sezóne jeho funkcie (on-line, ako aj po jeho off-line.