Odbornej praxe zubara

Nápoj z najobµúbenej¹ích profesií chápe porota, ktorá umo¾òuje realizáciu ¹túdií, vïaka èomu je dôle¾ité zosta».Súdnym prekladateµom je osoba, ktorá odporúèa najmä preklad oficiálneho charakteru, ako aj preklad prekladov alebo listov týkajúcich sa overovania prepisov cudzích jazykov. Mal by fungova» aj v situácii súkromných osôb a pre potreby ¹tátnych orgánov: súdy, polícia, prokurátori atï.

Veµmi dôle¾ité, ¾e budete musie» prejs» získa» titul súdnym prekladateµom nie je k dispozícii. Základnou po¾iadavkou je, aby sa kritériá, ¾e poµský ¹tátne obèianstvo alebo obèianstvo nápoj zo strany èlenských ¹tátov Európskej únie, aby poskytli dôkaz o bezúhonnosti a tie¾ znalos» poµ¹tiny. Sam Polish skú¹ka prijatá pred skú¹obnej komisie pod zá¹titou ministra spravodlivosti, v kombinácii s týmito dvoma skupinami, tj. Písomný preklad a preklad. Prvý z nich sa pozerá na zruènos» ¹kolenia z poµ¹tiny do cudzieho jazyka a naopak. Kým ústnej skú¹ky kandidáti musia èeli» po sebe idúce preklad a preklad dohµadu. Iba pozitívne dokonèenie oboch vy¹etrenia povedie profesii a je súèas»ou z kandidátov na zozname súdnych prekladateµov po predlo¾ení ministra spravodlivosti príslu¹nej prísahy hovorí zodpovednos» za dosiahnutie povolania a informácie o po¾adovanej v dôkladnosti, nestrannosti a integritu, rovnako ako povinnos» udr¾iava» ¹tátne tajomstvo.

Prostredníctvom súdneho prekladateµa by mali by» zahrnuté v¹etky dokumenty, ktoré mali by» pou¾ité v oficiálnych znakoch v aktuálnych obrazoch narodenia, man¾elstva, smrti, ¹kolských certifikátov, notárskych listín, súdnych príkazov, plnomocenstva, finanèných správ, osvedèení, diplomov, zmlúv.