Obrazovka

Úlohou elektrostatického uzemnenia je zní¾i» riziko explózie horµavých látok, vplyv elektrostatickej dislokácie iskier. Be¾ne sa pou¾íva v oblasti prepravy a spracovania horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» novú formu. Najpraktickej¹ie a trochu komplikované modely sú pripojené na uzemòovaciu svorku a kábel. Vyvinutej¹ie a technologicky vyspelej¹ie sú vybavené stavom zemnej ochrany, vïaka èomu je dovolené vydáva» alebo prepravova» výrobok, keï je zem pevne pripojená.

Elektrostatické uzemnenia sa zvyèajne pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cestných cisterien, nádr¾í, sudov, tzv. big-bagy alebo prvky procesných in¹talácií.

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kami, granulátmi, kvapalinami sa mô¾u vytvára» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku je, ¾e existujú nad zmie¹aním, èerpaním alebo rozpra¹ovaním horµavých látok. Elektrické náboje vznikajú kontaktom alebo separáciou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude závisie» od elektrostatických vlastností povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Vïaka rýchlemu a rýchlemu kontaktu so zemou alebo nenabitým objektom mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude zrejmý vo forme iskry.Nedostatok výboja iskry mô¾e zahàòa» zapálenie zmesi alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo zlý výbuch. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu v dôsledku riadeného vypú¹»ania elektrostatických nábojov.