Novitus maly fi kalny pokladoa plus

Bohu¾iaµ ste presvedèení, alebo je vo va¹ej spoloènosti uvedená pokladnica? Skontrolova»! Povinnos» registrova» predaj v pokladnici spravidla podlieha podnikateµom, ktorí pracujú pri predaji výrobkov alebo slu¾ieb finanèným osobám (nie spoloènostiam.

Vyhlá¹ka ministra financií zo 4. 11. 2014 v¹ak zavádza niekoµko výnimiek z tejto povinnosti.Kedy budeme môc» oslobodi» od úèelu dr¾by pokladne? Po prvé, ná¹ nákup v starom daòovom roku pre situáciu externých osôb a jednorazových poµnohospodárov nemô¾e dosiahnu» viac ako 20 000. z³. Ak sme zaèali pracova» poèas daòového roka, budeme musie» pomerne vypoèíta» úver. Na druhej strane sa opierame o skutoènos», ¾e vý¹ka tejto pô¾ièky nie je ovplyvnená príjmom z predaja dlhodobého majetku, nehmotného majetku, ktorý je predmetom odpisovania. Povedzme, ¾e takéto dohody musia by» zdokumentované prostredníctvom faktúry.Spomeòme v¹ak na skutoènos», ¾e existujú situácie, nakoµko bude vhodné zaznamena» predaj na finanènom základe, a tie¾ nás nenúti k prepusteniu bez ohµadu na zisk, ktorý robíme. Vytvorí rovnaký význam v prípade predaja, okrem iného, skvapalnený ropný plyn, spaµovacie motory a webové stránky k nim podvozok motorových vozidiel, prívesov a návesov, kontajnerov, èas»ou vozidla bez mechanického pohonu, o úèastníkov automobilov (náhodou tu motocykle, rádiovým zariadením, telekomunikaèným a televízia, fotoaparát, výrobky z drahých kovov, tabak a alkohol.Potreba registrácie v pokladnici elzab jota e & nbsp; je tie¾ povinná bez ohµadu na to, èi nakupuje viac vïaka úspechu niektorých slu¾ieb. Sú to okrem iného slu¾by ako: osobná doprava v automobilovej komunikácii, preprava taxíkov, opravy motorových vozidiel a mopedov, výmena pneumatík, technické otázky a kontroly vozidiel, lekárska a zubná starostlivos», právne, kozmetické a kadernícke slu¾by.