Nebezpeena zona 22

Ak sa v urèitej miestnosti dostanete µahko výbu¹né látky, dostatok kyslíka alebo oxidaèného èinidla, ako aj efektívne zapálenie, mô¾ete hovori» o konkrétnom nebezpeèenstve výbuchu.Systém HRD je plán, ktorý sa pou¾íva na potlaèenie výbuchu.

Jeho implementácia spoèíva v poslednom, ¾e zaregistruje poèiatoènú fázu explózie a potom ju zabraòuje. Eliminuje ne¾iaduce zvý¹enie tlaku v chránenom zariadení.Tento systém zaruèuje bezpeènos» a odstraòuje ¹kody.Vyznaèuje sa skúsenos»ou a funkènou metódou, vysokou spoµahlivos»ou a rýchlou reakciou systému. Jeho vlastnosti sú plus, ktoré pripú¹»a a pre vonkaj¹ie, je èitateµný v manipulácii a preprave, Ma a populárna a silná schopnos» nahradi» komponenty po aktivácii systému. Prispôsobenie je prispôsobené po¾iadavkám klienta.Cylinder hrd je valec s ochranou proti výbuchu. Je to teda mimoriadne rozsiahla a obµúbená metóda systémov odolných voèi výbuchu.Valce sú prítomné be¾ne pou¾ívajú na podporu prístroja, cisterny, potrubia a trubiek, v ktorých prach povedzme zmes hybridných a plynov v ka¾dom odvetví.K dispozícii sú tie¾ vynikajúcou ochranou proti explózii kamery, ako sú silá, filtre, cyklóny, mixéry, su¹ièky a granulátory, kde sú horµavé, výbu¹né koncentrácie.Cisterny mesaènej nádr¾e hrd s kalením sa uzavreli pomocou bezpeènostného ¹títku. Ni¾¹ie je detonátor za reznou ¹pirálou. Spustí sa s riadiacou jednotkou a doska sa vo veµmi krátkej dobe odre¾e ¹pirálou.Splní sa zmesou prá¹ku, ktorý pri striekaní na danom mieste zni¾uje tlak výbuchu neutralizáciou pra¹nej výbu¹nej atmosféry.V prípade farmaceutických rastlín alebo potravinárskeho priemyslu, kde sa zvy¹ujú hygienické po¾iadavky, sú akceptované hrd lýce pou¾ívajúce paru. Naplnia sa vodou, ktorá sa pova¾uje za bod varu. Keï sa vytvorí ventil, dôjde k poklesu tlaku a voda sa pou¾ije na varenie a objekt sa okam¾ite ochladí parou. Súèasné valce sa vyrábajú podµa pravidla ATEX.