Nakup auta man elmi

Keï prijmeme uznesenie o kúpe auta, mali by sme myslie» v poète, alebo budeme hµada» príklad, ktorý je ideálny pre seba v autosalóne, alebo vyu¾ijeme ponuku provízie. Obe rie¹enia majú svoje vlastné vlastnosti a nevýhody, ktoré budú pre nás silnej¹ie, chcú od svojich vlastných preferencií a finanèných slobôd. Najdôle¾itej¹ou výhodou ojazdených automobilov a nevýhodou nových je ich hodnota. Vïaka tomu, ¾e sú lacnej¹ie ako autá priamo zo salónu, zrejme jediná suma, ktorú si mô¾eme kúpi» aj pri vy¹¹ej hodnote. Hodnota vozidla opú¹»ajúceho salón okam¾ite zaène klesa». Po roku sa zní¾i o pribli¾ne 30% a po troch rokoch ich budeme môc» minú» len 40 a¾ 50% z kúpnej ceny. Pokles hodnoty je mimoriadne nebezpeèný v prípade veµmi hodnotných automobilov, ktoré sa pou¾ívajú ako luxusný tovar. Práve preto je nákup trojroèného auta najziskovej¹í. Zo zoznamu sa nedostávajú vyèerpané a ich platba na súde do urèitej výhody a tvaru auta je najefektívnej¹ia. Nákup starého auta (napriek tomu, ¾e sú niekedy lacné mô¾e odhali» fatálne rozhodnutie. Po prvé, výdavky na zlep¹enia sa nakoniec mô¾u ukáza» ako príjemnej¹ie ako samotné auto. Po druhé, mô¾eme sa sta» obe»ou podvodníka, ktorý skrýva rôzne rozhodnutia a efektívne fakty od nás, ako napríklad kurz.

Výhodou nových vozidiel je urèite to, ¾e máme mo¾nos» vybra» si zariadenie a farbu. Aj tie najmen¹ie detaily je mo¾né prispôsobi» va¹im po¾iadavkám a záujmom. Kúpa automobilu z inej ruky, skôr neumo¾òuje vybra» si ¹iroký koniec na konci, aby sa oklamal v niekoµkých dôle¾itých úlohách. Veµkou voµbou, ktorú ponúkajú salóny, je v¹ak byt, ktorý splní oèakávania aj tých najnároènej¹ích vodièov. Auto zakúpené v salóne je zárukou, ktorá je absolútne výhodou, ale zároveò kombinuje s dodatoènými nákladmi. Sme povinní financova» opravy, ktoré vyplývajú zo základnej prevádzky, a aby sme túto záruku nestratili, musíme ich vykona» v autorizovaných salónoch, kde sú omnoho drah¹ie. Kúpa automobilu je operácia, poèas ktorej po¾adujeme, aby bola príèina, ale nie jej cena, ale aj potenciálne náklady, ktoré sú zmie¹ané s jej pou¾itím. Pri kúpe auta v salóne garantujeme, ¾e nebudeme zvyknutí na jeho vzhµad, ale µahko stratíme svoju hodnotu, tak¾e akýkoµvek predaj bude pre nás nepriaznivý. Ak urobíme rýchle rozhodnutie o nákupe ojazdeného automobilu, mô¾e sa ukáza» ako beznádejná a peniaze, ktoré sa naò previedli, sa uká¾u ako zbytoèné ako investované. Malo by sa pamäta» na to, aby sa jeho tvar a správanie správali dobre s jednou nedôverou k tvári, z ktorej ju berieme. Stojí za to ís» na overenú komisiu, ktorá má krásny názor. Poskytuje nám záruku, ¾e sa nestane obe»ou podvodníka. Na¹e finanèné ponuky by mali by» starostlivo vyhodnotené. Nové, hoci pou¾ité, auto je najrozumnej¹ou alternatívou, aj keï je to samostatná potreba, ktorá nám umo¾ní najvhodnej¹ie rie¹enie pre nás.