Monta centralnej vysavaeovej sadzby vysavaea

Viac spoloèností na na¹om trhu sa venuje navrhovaniu, výrobe, montá¾i strojov a kon¹trukcii odsávacích a priemyselných zariadení centrálneho vysávania. Podniky neustále roz¹irujú výrobu s novými, èoraz modernej¹ími produktmi, ako sú filtre na odstraòovanie odpadu. Projektová a stavebná spoloènos» sa zaoberá týmto. & Nbsp; Úspe¹nos» názvov sú na¹e vlastné, dobre pripravené kon¹trukcie pulzných filtrov, patronových filtrov, cyklónových filtrov a stagingových a priemyselných zariadení na centrálne odstraòovanie prachu.

Vïaka najjednoduch¹iemu riadeniu sú v¹etky rozhodnutia týkajúce sa návrhu atypických filtrov alebo zavedenia ¹trukturálnych zmien veµmi rýchle a ich príprava je okam¾itá.

Zbierka obsahuje rozmery filtra v ¹tandardnej príprave. Mô¾eme si objedna» filtre v cudzom tvare s mlad¹ou alebo vy¹¹ou sumou ta¹iek v kancelárii. V ¹tandardných zariadeniach je rozstup medzi osami vaku 200 mm. Pre oèakávania zákazníka je pravdepodobné, ¾e bude 250 mm.

Pre ka¾dú odpra¹ovaciu in¹taláciu musíme upravi» charakter a ¹truktúru filtraènej tkaniny, ako aj parametre filtrácie a regenerácie. V závislosti od teploty prchavého telesa, povahy a vady prachu, mno¾stva vodných pár, kyslých alebo alkalických látok, musíme zodpoveda» príslu¹nému typu plsti. Vaky mô¾u by» zabalené rôznymi druhmi ihlièkových plstí (polyester, polyamid, polyakrylonitril, Dralon T, Ryton, Nomex, Teflon atï. S druhými typmi o¹etrení. Tento zápas vytvoril investor alebo projektant zariadenia na odstraòovanie odpadu. Spoloènosti poskytujú v¹etky informácie v súbore filtraèných materiálov a parametroch filtrácie a regenerácie.

Filtrácia prachu, tieto filtre, ktoré mô¾u ma» ovládacie skrine s inými spôsobmi ovládania odfukovacích ventilov:s èasovou kontrolou, v ktorej mô¾eme nastavi» då¾ku impulzu a frekvenciu regenerácie,s riadením, v ktorom je orientácia trvania impulzu orientovaná, dve regeneraèné frekvencie a vysokú a dolnú hranicu odporu prietoku,programovateµné na regulátore, v ktorom sú zlo¾ené regeneraèné parametre.

Filtre mô¾u by» vybavené druhým rozmerom vstupných a výstupných otvorov.