Modelovanie vlasov na kefke krok za krokom

Moja neter je veµmi ochotná hra» si s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» ju. Je samozrejme absorbované, ¾e keï chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, je mo¾né urobi» jednu penis asi tak desa»krát, v¹etko naraz obliekanie vlasových doplnkov alebo klip na òu. Miluje ¹kolské predstavenia a zaoberá sa nimi. Jej nedávne vytvorenie Kráµovnej Scurvy tie¾ existovalo originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a ¹aty. Spoèiatku ma matka zaplila niekoµkými úpletmi s lukmi umiestnenými v nich. Po chvíli tento dobrý jedenás» rokov povedal nie, nie a nie raz. Vlastne budem robi» v interiéri ... áno, to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania tie¾ ich vytvorenie. Vyzerala skvele ako skutoèná kráµovná. Ale keï je s aristokratmi, rýchlo zmenila názor. Nie posledné, od zaèiatku predstavenia u¾ boli takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku, a vo svojom prejave to znelo menej "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e ja nespomínam na kráµovnú, èo jej veµa sluhu". Po¾iadala o nový úèes, vlasy boli ozdobené vo forme plnenej koky. Na¹»astie samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, máme teraz skúsenosti pri ohýbaní vlasov a to je aj to, èo s nami i¹lo dobre. Jej matka bola na jednej strane vytvorená v ïal¹ích dvadsiatich minútach.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá