Modelovanie vlasov eo to znamena

Moja neter je veµmi rád hra» s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèesa» ich taky. Súèasne je správne absorbovaný, ¾e ak potrebujete v¹etko, aby ste vyzerali perfektne, je mo¾né urobi» jeden penis asi tak desa»krát, po celú dobu uvedenie na zariadenia na stáèanie vlasov alebo vlo¾enie klipov. Najviac drahé ¹kolské predstavenia a vystúpenie s nimi. Jej nedávna úloha kráµovnej Jokera existovala a bavila sa, a musela ma» perfektný úèes a obleèenie. Po prvé, mama vypliesla svoje duny s lukom, ktoré sa na nich dr¾ali. Neskôr to krásna jedenás» rokov stará povedala nie, nie, a znova nie. Takto budem v riadených vlasoch ... a zaèalo. ©tyridsa»pä» minút riadenia poèas ich modelovania. Vyzerala ¹µachetne ako dôle¾itá kráµovná. A¾ keï ide o aristokraciu, rýchlo zmenila názor. Neopierajúc sa o skutoènos», ¾e u¾ od zaèiatku prípravy u¾ uplynuli takmer dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenil názor, zatiaµ èo vo svojom prejave to bolo e¹te pár tak "nie, ja samozrejme nechcem, preto¾e ja neopomenujem kráµovnej, koµko jej podriadených." Spýtala sa nového úèesu, naèúvala vlasy na strane voµnej koky. Preto¾e, ako u¾ povedala, máme teraz skúsenosti s navrhovaním vlasov, tak¾e sme úplne ¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na druhú stranu, od druhého, za dvadsa» okamihov bola vynikajúca.

Vlasy pre nároèných zákazníkov