Materska dovolenka dovolenka

Softvérová lokalizácia je trochu prispôsobením sortimentu potrebám trhu tým, ¾e prelo¾í nové dáta a dokumentáciu plánu do daného jazyka a zároveò ho zruène prispôsobí konvenciám potrebným v danom jazyku. Èasto ide o schopnos» zoraïova» písmená v abecede a to je spôsob L10n.¥udia, ktorí implementujú na¹e meno pre cudzie miesto, by mali by» oboznámení s konceptom lokalizácie softvéru a urèite budú úspe¹ní. Najdôle¾itej¹ie faktory vlastnej práce závisia od dobrého umiestnenia softvéru, a preto by sme ho mali zveri» preukázanej spoloènosti, ktorá vytvára rozsiahle skúsenosti v tejto oblasti. Neexistuje prakticky ¾iadny problém s ich nájdením, preto¾e ka¾dý rok sa objavujú na trhu èoraz viac a tváre v nich sú ¹pecialisti najvy¹¹ej kvality. Mnoho spoloèností spolupracuje v poslednej èasti s dátovými profesionálmi.Zaujímavé a obµúbené spoloènosti, ktoré poskytujú takéto slu¾by, by nám mali ponúknu» viacjazyèné softvérové umiestnenie, umiestnenie webových stránok, multimediálne lokality a umiestnenie poèítaèových hier. Niektoré z týchto spoloèností tie¾ odporúèajú lokalizaèné in¾inierstvo, ktoré zaruèuje úplné umiestnenie. V takýchto in¹titúciách pracujú kvalifikovaní lingvisti s mno¾stvom odborných skúseností, veµmi u¾itoènými in¾iniermi lokality, ¹pecialistami na DTP, projektovými mana¾érmi a testerom. Odborníci DTP odporúèajú veµmi starostlivú prípravu na¹ich písmen pre diela aj pre tlaè, aby mohli prispôsobi» súbor v grafickej podobe originálovi alebo vytvori» úplne nové usporiadanie. Robia to ¹pecialisti, ktorí boli vy¹kolení v zlo¾ení materiálov v cudzích jazykoch.