Lotto obleeenie

Multivac c100 je vákuový baliaci stroj urèený pre malé a malé podniky. Mô¾e ¾i» v druhom druhu mäsiarstva, bary, re¹taurácie, cateringové spoloènosti, hotely, nemocnice alebo agroturistické farmy.

Typy baliacich strojovBaliaci stroj je jednoznaène pou¾ívaný, dostupný v èistom byte. Zariadenie je ¹ité z u¹µachtilého materiálu, ktoré zabezpeèuje dlhodobé vyu¾itie. Vïaka takémuto ¾ivotu je mo¾né da» veµmi opakujúce sa výsledky balenia. Vákuové baliace stroje sú jednoduché v dvoch typoch. Najdôle¾itej¹ím z nich je komorový baliaci stroj. Proces odsávania vzduchu sa tu úplne prenesie do zariadenia. Výrobok je úplne zostavený do baliaceho stroja. Vïaka tomu je tento mechanizmus inteligentný a opakovateµný. Cena vakuových vakov a¾ do posledného ¹tandardu balenia je obmedzená. Iný typ vákuového baliaceho stroja je pásový balík. Produkt sa nachádza mimo zariadenia. ©pièka ¹peciálneho vrecka je umiestnená na o¹etrenie. Vïaka tomu je praktické balenie výrobkov s rozmermi oveµa silnej¹ími ako zariadenie. Bohu¾iaµ, cena vakuových vrecú¹ok pre toto rie¹enie je oveµa ¹ir¹ia ako pri baliacich strojoch.

Najdôle¾itej¹ie výhody baliaceho zariadeniaStroj multivac c100 je baliaci stroj s komorovou kon¹trukciou. Dodaná na námestie spoloènos»ou MULTIVAC, ktorá pôsobí na trhu od roku 1961.Najdôle¾itej¹ie èasti zariadenia:

Vivese Senso Duo Shampoo 2

veµmi presné nastavenie sacieho a obalového èasunastavenia balenia je mo¾né zapamäta», èo prevádza na obrovskú opakovateµnos»jednoduchos» pou¾itia cez fóliovú klávesnicu aj mo¾nos» presného ovládania procesu odsávania vzduchu skleneným priezoromspoµahlivos» - prevádzka z definitívnych u¹µachtilej a veµkej triedy vákuových èerpadielµahko sa udr¾uje v èistote vïaka ergonomickým tvarom, bez výènelkov, kde je mo¾né koncentrova» potenciálne neèistoty a neèistotyveµká komora umo¾òuje pou¾itie veµkého mno¾stva vrecú¹ok a efektov na baleniemalá hmotnos» - asi 50 kilogramovvýkon èerpadla v priebehu 12 metrov ¹tvorcových za hodinu.