Lekarske vy etrenie sggw

Sexuológ - prvé stretnutie v jeho kancelárii sa zvyèajne skladá zo stresujúcej udalosti, ale odlo¾enie názorov na náv¹tevu mô¾e ma» zlé úèinky. Mnohé ¾eny s poruchami súvisiacimi s pohlavím odkladajú radu ¹pecialistu, èasto odïaµujú aj mnoho rokov. To nie je správne rie¹enie, preto¾e nielen¾e problém nevyrie¹i, chu» mô¾e eskalova» dysfunkciu. V oblasti sexuológie preto prichádzajú v¹etky aspekty spojené so sexualitou zamestnaných vo fyzickej vrstve, ale predmetné pole sa dotýka aj zále¾itostí týkajúcich sa µudskej du¹e a emocionality. Sexológovia vo veµkom meste (napr. Krakov sú k dispozícii takmer ruène, v¹etko, èo musíte urobi», je vyhµada» jazyk vo vyhµadávaèi. Sexuálne dysfunkcie, námietky voèi vlastnej orientácii alebo fyzickej identite alebo boje spojené s jeho pomocou zo sociálneho prostredia sú najèastej¹ími problémami pacientov, ktorí sa zavádzajú do sexuológa. Nepohodlie spojené s komplikáciami sexuálneho ¾ivota má diametrálne silný dôraz na èastú existenciu, preto nesmieme podceòova» príznaky, ktoré nás ru¹ia.

Napriek v¹adeprítomnosti sexu v prostredí sa väè¹ina µudí stále hanbí hovori» otvorene o bodoch súvisiacich s ich sexualitou. Od posledného zaèiatku veµa µudí reaguje ticho kvôli poèetným l¾iam, skresleniu, stereotypom a mylným predstavám o sexe a sexualite. Stretnutie so sexuológom je preto príle¾itos»ou èeli» na¹im naj»a¾¹ím problémom a umo¾òuje ich kon¹truktívne rie¹enie. Bez ohµadu na prvú ¹pecializáciu daného sexuológa (psychiatra, gynekológa alebo internistu pred zaèatím náv¹tevy, musíte psychicky urobi» podrobný rozhovor. Jeho projekt je pravdepodobne najúplnej¹ím pochopením ¹pecialistom na otázky, ktoré nás znepokojujú, vrátane v¹etkých biologických, lekárskych, psychologických a sociálnych aspektov. Spoµahlivý sexuológ by sa mal pýta» na zdravotný stav, psychickú pohodu, minulos» a nové intímne vz»ahy, sexuálnu orientáciu a identifikáciu pohlavia, sexuálny vývoj, pohµad na fakt pohlavia a predchádzajúce skúsenosti v tejto veci.

Treba si uvedomi», ¾e ako pacient ste oprávnený po¾adova» od sexuológa, aby dodr¾iaval va¹e sexuálne práva, to znamená oèakáva» od lekára: porozumenie, láskavos», osobnú kultúru, nestrannos», prijatie sexuálnej orientácie a identity, re¹pektovanie hraníc psychofyzickej intimity a pochopenie pre vás informácie. Ïal¹ou etapou v diagnóze sexuológa po pohovore bude somatická otázka pripravená odborníkom v príbuznom odbore (tj gynekológ v úspechu µudí alebo urológ v prípade mu¾ov, hoci je mo¾né vykona» psychologické vy¹etrenie na základe dotazníka alebo testu. Sexológ mô¾e tie¾ navrhnú» odporúèanie na vytvorenie biochemických a hormonálnych krvných testov, t. J. Meranie hladiny glukózy a cholesterolu alebo progesterónu a estrogénu alebo testosterónu. Musíme si uvedomi», ¾e sexuálne tú¾by zapadajú do skupiny fyziologických potrieb a ich naplnenie je vlastným prvkom, ktorý robí ¾ivot zmysluplným.