Kusky o masiarstve

Predtým, ako podnikateµ otvorí obchod v sekcii mäsa, musí sa postara» o dobrú izbu a jej interiér. Súèas»ou priestorov by mala by» predajná miestnos» a súkromná skladovacia miestnos», urèená na skladovanie nadbytoèného tovaru. V mnohých predajniach sa odporúèa vytvori» ïal¹iu miestnos» - chladiarenský sklad, kde je teplota v¾dy nízka. V krat¹ích zariadeniach je mo¾né tento formulár pou¾i» na výrobu chladnièiek a mraznièiek.

Kµúèovou otázkou je zariadenie mäsiarstva v podobných domácich spotrebièoch. Aby mohla sklad fungova» efektívne, ïal¹ia dávka tovaru by mala by» chránená pod chladièom displeja v ¹peciálnej komore. Vïaka tomu je mo¾né doplni» dutiny vo výrobku v predajnej miestnosti, bez nutnosti s»ahova» ho èlovekom. Chladiarenský sklad je najdôle¾itej¹ím kusom nábytku v podnikaní. Máme veµa chladiarenských modelov pre diaµkové zbery: police, skrine, chladiace pulty, rohové pulty a spodné skrine. Mô¾u by» presklené alebo celé.

Pokiaµ ide o mraziace zariadenia, návrh je podobný: mô¾ete získa» skrine a sklá alebo mraziace okná. Pracova» bude aj chladnièka s mraznièkou. Povinným prvkom zariadenia je viac krájaèiek klobás. Stojí za to venova» pozornos», alebo to pova¾uje za chrómované no¾e z nehrdzavejúcej ocele a èi to umo¾òuje nastavi» hrúbku náplasti. Tie¾ by mal by» úsporný v demontá¾i, ktorá pomáha udr¾iava» jedlo èisté. Okrem toho je to poskytovanie obchodu s no¾mi a no¾om sterilizátor. Návrh zahàòa sterilizátory vody a UV ¾iarenia.

Nároènej¹í mu¾i budú spokojní z pohµadu brúsenia mäsa na stolièke v sklade. Bude slú¾i» poslednému mäsu vlk. Nazýva sa tak ¹krabka, alebo stroj na telo. Vybavenie mäsiarstva nie je skonèené! Budete tie¾ potrebova» webovú stupnicu s displejom, mäsiarskym blokom a sekerou na krájanie mäsa s kos»ou a fi¹kálnou pokladnicou.

Na individuálnom konci je potrebné vybavi» obchod nábytkom. Nebude to fungova» bez skladovacieho a bezpeènostného nábytku, stola s umývadlom, políc, políc a závesných skriniek a kontajnerov na odpadky. Je to u¾itoèné v rohu alebo na stenu. Predajná hala chce by» vybavená klimatizáciou, vïaka ktorej je mo¾né organizova» teplotu v závode. Tento kus nábytku je ú¾asný, ale nevyhnutný v ¹pecializovanom mäsiarstve.