Kurz vo fi kalnej pokladnici

Mnoho µudí naivne verí, ¾e robenie ¹túdií staèí na to, aby zamestnávateµ nás najal za prácu snov. Niè viac nesprávne! Mnoho príle¾itostí sa èasto nachádza vo fráze "Vy¾adujeme dva (tri, ¹tyri ... roky prechodu na veci v blízkej situácii." Èo potom mô¾eme robi»? Nechajte ís» a do krajiny by» funkciou v nevyhovujúcej profesii? Nie nevyhnutne.

Samozrejme, výhodou úzkeho úètu potenciálneho zamestnávateµa bude skutoènos», ¾e budeme ¹tudova» v podobnej oblasti. Jeden plus je urèite veµmi, veµmi málo. Mô¾eme získa» ïal¹iu ¾iados» o niekoµko-mesaèné stá¾ v mene, pozície zaujímavé pre nás z profesionálneho uhla. Nebudeme v¹ak dosta» príli¹ veµa peòazí na túto prácu a najmä to, ¾e musíme by» charitatívne, ale vstup s niekoµkými mesiacmi stá¾ vyzerá skôr ako ¾ivotopis v ¾ivotopise ako len "samotné ¹túdio".

Ïal¹ou otázkou pre zamestnancov, ktorí sa rozhodli na významnej ceste svojej práce, je spôsob, ako splni» rôzne náklady a ¹kolenia. Samozrejme, toto musí by» cieµom ná¹ho èasu a èasto aj finanènými výdavkami. Mô¾eme v¹ak vytvori» dobre vybrané náklady a zacielenie nám poskytne ïal¹í prínos od iného zamestnávateµa. V¹etky tieto tréningové situácie by sa mali dôkladne skontrolova» z hµadiska organizácie (kto, kde, ktorý ¹týl vedie tréning, Kedy je dôle¾ité (aké látky sa poèas kurzu diskutujú, èi obsahujú zaujímavé otázky v dostatoènom mno¾stve, aké formy komunikácie spoloènos» pou¾íva alebo spoloènos» vykonávajúca vzdelávanie. Jedna forma vzdelávania samozrejme stále nestaèí. Dokonca hneï po zaèatí snov podnikania musíme by» s prítomnými, ¾e takmer ka¾dý majiteµ si vy¾aduje takzvané celo¾ivotné vzdelávanie, ktoré sa neustále mení.

Ak sa pripojíte k skupine ¹»astlivcov, ktorí získali vysnívanú prácu, pravdepodobne budete ma» veµké nad¹enie a odhodlanie. Dáte jednoduché zámery s veµkým vedomím, ¾e bol prítomný, aby mohol vykonáva» správnu pozíciu. Samozrejme, ¾e ¾iadne kurzy a vyuèovanie nebudú pre vás problémom, najmä ak namiesto toho, aby ste ich samy platili, ich budete pou¾íva» ako súèas» ná¹ho podnikania.